ROMEKS FABJANČIKS

***

Izglītība:

  • Latvijas Policijas akadēmija, 2008, tiesību zinātne
  • Baltijas Krievu institūts, 2004, tiesību zinātne

 

Profesionālā pieredze:

  • Kandavas novada domes deputāts          
  • Kandavas novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājs            
  • Kandavas novada domes dzīvokļu komisijas loceklis         
  • GĪKS "Kandavas Vītoli"   valdes priekšsēdētājs

 

Romeks Fabjančiks: “Esmu dzimis 1956.gadā, Kandavā. 1972.gadā pabeidzu pamatsko­lu Kandavas vi­dusskolā. 1976.gadā absolvē­ju Kandavas sovhozte­tehnikumu iegūstot tehniķa – mehāniķa kvalifikāciju. Pēc die­nesta armijā strādāju Tukuma sakaru mez­gla, Kandavas iecirknī. No 1987.gada līdz 2011.gadam strādāju valsts pārvaldes sfērā, dienot tiesībsargājošo iestāžu struktūrā – sā­kot ar ierindas amatiem, beidzot ar Tuku­ma rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieka amatu. Par veikumu Valsts un sabiedrības interešu aizsargāšanā, likumpār­kāpumu novēršanā, augstu profesionalitāti, priekšzīmīgu un godprātīgu dienesta pienā­kumu pildīšanu, vairākkārtīgi apbalvots ar Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministri­jas un Valsts policijas apbalvojumiem.

2004.gadā ieguvu otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, kvalifikācija – jurists, 2008.gadā ieguvu profesionālo maģistra grādu programmā “Tiesību zinātne”. Šo­brīd aktīvi pildu Kandavas novada domes deputāta pienākumus, Esmu Kandavas no­vada Administratīvās komisijas priekšsēdē­tājs un Dzīvokļu komisijas loceklis.

Vienmēr esmu iestājies par tiesiskumu, godīgumu, atklātību un iejūtību pašvaldības un tās iestāžu darbā. Cilvēki ir jāuzklausa un jācenšas palīdzēt tiem risināt viņu prob­lēmas. Pašvaldības un tās iestāžu amatper­sonām un darbiniekiem jābūt atsaucīgiem, saprotošiem un palīdzēt gribošiem. Neviens nedrīkst palikt neuzklausīts vai atraidīts. Par prioritātēm uzskatu iedzīvotāju drošības, veselības, izglītības, kā arī nodarbinātības jautājumus novadā. Atbalsts nepieciešams invalīdiem, pensionāriem, uzņēmējiem un zemniekiem. Lai nodrošinātu jaunas darba vietas jāizveido industriālo parku, lai varētu piesaistīt investorus konkurētspējīgu ražo­šanas uzņēmumu izveidošanai.

Mana iepriekšējā darba pieredze, pama­tā, ir darbs ar cilvēkiem, dažādu problēmu risināšana. Arī četros gados, ko nostrādāju deputāta amatā esmu daudz mācījies un sapratis, tāpēc uzskatu, ka manu pieredzi, prasmes un zināšanas varētu lietderīgi iz­mantot Kandavas novada iedzīvotāju in­teresēs. Neesmu atraidījis nevienu iedzī­votāju, kurš pie manis vērsies, visus esmu uzklausījis un centies palīdzēt risināt viņu problēmas. Bieži tas ir izdevies. Es iestājos par partijas “No sirds Latvijai” idejām, jo tās atbilst iedzīvotāju interesēm.

Mans moto: “Pašvaldība priekš cilvēkiem, nevis otrādi!”