BALVU NOVADA PROGRAMMA

***

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Balvu novada domes vēlēšanām

 

 

No sirds Balvu novadam!

 

Novada pārvalde:

1. Mēs iestāsimies par progresīvu pašvaldības attīstību. Stiprināsim projektu speciālistu kapacitāti, nodrošinot daudz efektīvāku finanšu piesaisti novada straujākai izaugsmei. Ieviesīsim pašvaldībā arī vietējā mēroga projektu konkursus, lai pašu iedzīvotāju idejas pārvērstu reāli paveiktos darbos.

2. Nodrošināsim iedzīvotāju līdzdalību sava novada izaugsmē. Rīkosim sabiedriskās apspriešanas, novada galveno speciālistu regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem (vismaz vienu reizi kvartālā) - viedokļu uzklausīšanai un problēmu izzināšanai.

3. Sakārtosim komunālo pakalpojumu sniedzēju darbību.

4. Izstrādāsim efektīvu kvalitātes vadības sistēmu, celsim pašvaldības iestāžu darba efektivitāti, panāksim, ka vakantajiem amatiem kandidātus atlasīs konkursa kārtībā.

 

Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe:

1. Nodrošināsim pašvaldības transportu bez maksas 2 reizes mēnesī no pagastiem uz novada centru pensionāriem un trūcīgām personām.

2. Nodrošināsim iedzīvotāju nokļūšanu uz novada organizētiem svētku pasākumiem un atpakaļ (piemēram, novada svētki, valsts svētki).

3. Attīstīsim transporta pakalpojumu Balvu novadā deklarētajām vientuļām personām,  nokļūšanai ārstniecības iestādēs uz izmeklējumiem un ārstu konsultācijām, ārpus novada teritorijas.

4. Ziemas periodā organizēsim kvalitatīvu ceļu tīrīšanu pagastu teritorijās un līdz katrai privātmājai.

5. Izveidosim sociālo dzīvojamo fondu ģimenēm ar bērniem Balvu pilsētā un pagastos.

6. Izveidosim „Dienas aprūpes centru” bērniem un jauniešiem ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem.

7. Ieviesīsim jaunu sociālo pakalpojumu – ģimenes asistentu.

8. Katram pirmklasniekam, uzsākot skolas gaitas, nodrošināsim materiālo atbalstu 100 EUR apmērā.

9. Iestāsimies par paliatīvās nodaļas izveidi.

 

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība:

1. Jaundibinātiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, samazināsim nekustamā īpašuma nodokli pirmos 2 darbības gadus.

2. Palielināsim finansējumu skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos.

 

Izglītība:

1. Nodrošināsim brīvpusdienas visiem Balvu novadā deklarētiem bērniem, kuri apmeklē Balvu novada izglītības iestādes, sākot ar bērnudārzu un beidzot ar vidusskolu.

2. Atjaunosim augstākās izglītības un mūžizglītības pieejamību novada teritorijā.

 

Kultūra.

1. Iestāsimies par  iedzīvotājiem saprotamu attīstības plāna izveidošanu Balvu muižai.

2. Saglabāsim un pilnveidosim Balvu novada vārdu cildinošos festivālus “Ķiršu dārzs”, ”Eimu, eimu” un Kamermūzikas festivālu.

3. Turpināsim novada kultūras iestāžu renovāciju, aktīvi izmantosim dažāda līmeņa kultūras projektu iespējas.

 

Sabiedriskā kārtība:

1. Izvērtēsim iespēju uzstādīt luksoforus Brīvības un Bērzpils ielas krustojumā; Partizānu un Brīvības ielas krustojumā. Uzstādīsim papildus apgaismojumu un atstarotājus pie gājēju pārejām, it īpaši vietās, kur ir slikts ielu apgaismojums.

2. Uzlabosim sabiedrisko kārtību un drošību, attīstot Pašvaldības policiju, lai efektīvi darbotos visā novada teritorijā.

3. Sakārtosim atkritumu apsaimniekošanu, novērsīsim nepamatoti augsto maksa par atkritumu izvešanu. Risināsim jautājumu par plastmasas pudeļu un skārda bundžu pieņemšanu par maksu.

4. Nodrošināsim sabiedrisko tualešu pieejamību.

 

Pilsētvides attīstība:

1. Ezera krastā izveidosim atpūtas vietu, ar iespēju iesaistīties dažādās ūdens sporta aktivitātēs.

2. Attīstīsim bērniem vietas sportiskām aktivitātēm - veidosim veloceliņus, skrituļošanas vietas, Tarzānu trasi utt.

3. Renovēsim “Lāču dārzu” – izveidosim tajā tādu atpūtas kompleksu, kur būs patīkami iegriezties ikvienam Balvu novada iedzīvotājam un pilsētas viesim.