DAGDAS NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Dagdas novada domes vēlēšanām

 

 

Mūsu vīzija:

 

Dagdas novads kā sakārtots un attīstīts novads, kurā nodrošināta labvēlīga dzīves vide novada iedzīvotājiem.

 

Dagdai kā Fēniksam laiks atdzimt no pelniem!


Novada pārvalde:

 

 • izstrādāt ilgtermiņa novada ekonomisko attīstības plānu, kas balstīts uz reāliem datiem;
 • pilnveidot novada domes struktūru,  efektīvi izmantojot jau esošos cilvēkresursus un piesaistot jaunus, kompetentus speciālistus;
 • jāpārtrauc finansēt neefektīvos projektus, kuri nenodrošina novada iedzīvotāju intereses vai labklājību;
 • nodrošināt finanšu līdzekļu un citu pašvaldības rīcībā esošo resursu efektīvu izmantošanu;
 • pilnveidot  valsts un pašvaldības vienotā klientu  apkalpošanas centra Dagdā sniegtos pakalpojumus;
 • izskaust  korupciju pašvaldībā un tās iestāžu darbā;
 • veicināt sabiedrības iesaisti svarīgu domes lēmumu pieņemšanas procesā;
 • Andrupenes pagastā atjaunot pagasta pārvaldnieka amatu.


Attīstība, uzņēmējdarbība, nodarbinātība:

 

 • turpināt sadarboties ar uzņēmējiem, investoriem piedāvājot pašvaldības zemi, telpas un infrastruktūru jaunu ražotņu izveidei;
 • samazināt uz noteiktu laiku  nekustamā  īpašuma  nodokli uzņēmumiem, kas izveido jaunas darba vietas novadā;
 • izveidot pašvaldības finanšu grantu programmu jauno uzņēmēju projektu atbalstam;
 • atbalstīt “Zaļos iepirkumus” un stiprināt sadarbību ar vietējiem zemniekiem pārtikas produktu iegādei;
 • dot priekšroku vietējiem uzņēmumiem novada izsludinātajos iepirkumu konkursos,  ievērojot likuma normas,
 • atbalstīt uzņēmējus kafejnīcas izveidei Dagdas pilsētā;
 • atbalstīt vietējo uzņēmēju dalību ražoto produkciju izstādēs;
 • organizēt  regulāras tikšanās starp uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai risinātu uzņēmējiem aktuālus jautājumus;
 • atbalstīt praktisku sadarbību ar NVA par  bezdarbnieku apmācību atbilstoši  novadā esošo uzņēmuma vajadzībām.


Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi, transports:

 

 • pārtraukt pakalpojuma līgumu ar esošo sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, veikt jaunu iepirkumu par atkritumu apsaimniekošanu;
 • izvērtēt  komunālo pakalpojumu infrastruktūru un to cenu politiku visā Dagdas novada teritorijā, par mērķi izvirzot iespēju samazināt apkures, ūdens un kanalizācijas tarifus;
 • nodrošināt pašvaldības finansiālu atbalstu privātpersonām ūdens un kanalizācijas pieslēgšanai;
 • veicināt iesaistīšanos valsts atbalstāmajos ēku siltināšanas projektos;
 • maksimāli efektīvi izmantot valsts, pašvaldības un ES fondu līdzekļus ceļu infrastruktūras uzlabošanai  - ceļu atjaunošanai, apgaismojuma ierīkošanai un uzlabošanai, drošības veicināšanai;
 • izstrādāt noteikumus, kas regulē sabiedrisko kārtību, teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu novadā.


Izglītība, kultūra un sports:

 

 • sakārtot novada izglītības iestāžu darbību un attīstību, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu izglītību;
 • saglabāt sākumskolas pēc iespējas  tuvāk  skolēnu dzīves vietām;
 • būtiski palielināt finansējumu sportam;
 • veicināt pieejamu veselīgu dzīves veidu katram novada iedzīvotājam;
 • izveidot trenažieru zāli Dagdas pilsētā;
 • atbalstīt latviešu un latgaliešu kultūras saglabāšanu un attīstību;
 • atbalstīt un stiprināt pašdarbības kolektīvu darbību.


Sociālie un veselības aprūpes jautājumi:

 

 • nodrošināt katram pensionāram 40 eiro gadā veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • nodrošināt brīvpusdienas visiem novada skolēniem;
 • uzlabot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, saglabājot sociālās palīdzības apjomu vismaz līdzšinējā apmērā;
 • pilnveidot primārās veselības aprūpes pakalpojumus Dagdā un saglabāt feldšeru punktus.