AMATAS NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Amatas novada domes vēlēšanām

 

 

Pašvaldība strādā cilvēku labā, mēs nodrošināsim taisnīgu attieksmi pret visiem novada iedzīvotājiem.

 

Novada cilvēkus mēs uzklausīsim un meklēsim risinājumus savā novadā, tāpēc pārcelsim Amatas novada pārvaldi no īres telpām Cēsīs CATĀ uz kultūras namu Ģikšu centrā.

 

Mēs sakārtosim derīgo izrakteņu atradnes, lai katrs novada iedzīvotājs varētu legāli, par saprātīgu cenu iegādāties smilti un granti, tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju uzlabot piebraucamos ceļus uz savām mājām.

 

Līdzekļus ceļu uzturēšanai sadalīsim proporcionāli visiem novada pagastiem.
Vienlaicīgi novadu ceļu bilancē iekļausim tos ceļus, kuri šobrīd nav, bet, kuri reāli eksistē un tiek izmantoti.

 

Ņemot vērā to, ka mūsu novadā ir daudz bioloģisko saimniecību, kuras ražo kvalitatīvu pārtiku, mēs liksim šķēršļus tālākai kukurūzas izplatībai novadā biogāzes ražošanai.

 

Katrā pagasta centrā izveidosim apgaismojumu uz mācību iestādēm un blīvāk apdzīvotām teritorijām.

 

Sakārtosim pagasta autobusu maršrutus bērnu nogādāšanai uz mācību iestādēm un atpakaļ, kā arī ārpus novada strādājošos lielajos uzņēmumos, maršrutus laicīgi saskaņojot CATA.

 

Iepirkumus izveidosim izdevīgus visām pagastu pārvaldēm, pirmkārt, atbalstot novada uzņēmējus.

 

Būsim labvēlīgi pret jaunu, ciematus veidojošu uzņēmumu radīšanu.
Pārskatīsim pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanas kārtību.

 

Noorganizēsim centralizētu lapu utilizāciju ciematu centros, novēršot to dedzināšanu.

 

Noorganizēsim ruļļu plēves utilizāciju.

 

Bērnudārzos pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas.

 

Novada sniegotajā daļā izveidosim distanču slēpošanas trasi. Noorganizēsim tradicionālu masveida slēpošanas pasākumu līdzvērtīgu “Apkārt Alaukstam”.

 

Nītaurē izveidosim savu sporta zāli.