GROBIŅAS NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” un Latvijas Reģionu Apvienības programma Grobiņas novada domes vēlēšanām

 

 

Mūsu darbības pamatprincipi ir godīgums, atbildība un sadarbība.

 

Mērķis – kompetenta, atvērta un par saviem iedzīvotājiem atbildīga pašvaldība.

 

Mūsu uzdevums ir veicināt novada ekonomisko attīstību un izaugsmi, rūpējoties par iedzīvotāju labklājību, pašvaldības darbā nodrošinot atklātību, pilsētas un pagasta pārvalžu lielāku patstāvību, ievērojot godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem.

 

PĀRVALDE

 

 • Īstenosim domes lēmējvaras un izpildvaras nošķirtību, veicinot lēmumu pieņemšanas atklātību iedzīvotāju interesēs
 • Darbu pašvaldībā piedāvāsim labākajiem speciālistiem, nevis draugiem vai pietuvinātām personām
 • Stiprināsim pagastu pārvalžu patstāvību, rīcības spēju un aktīvi iesaistīsim iedzīvotājus svarīgu lēmumu pieņemšanā
 • Sadarbosimies un atbalstīsim NVO, biedrības, nodibinājumus, iedzīvotāju domubiedru grupas un reliģiskās draudzes

 

IZGLĪTĪBA

 

 • Iestājamies par esošo novada pirmskolu, sākumskolu, pamatskolu un pilsētas ģimnāzijas pastāvēšanu kā novada izglītības kompetences centru
 • Tālākās izglītības iestāžu reformas veicamas tikai pēc pašvaldības organizētas aptaujas veikšanas, izvērtējot skolu pakalpojumu kvalitāti
 • Nodrošināsim brīvpusdienas pirmsskolas audzēkņiem un skolēniem līdz 6.klasei
 • Nodrošināsim visā novadā pirmskolas bērnu grupas vai aukļu dienestu bērniem no 1,5 līdz 2 gadu vecumam

 

KULTŪRA UN SPORTS

 

 • Kultūras un sporta aktivitātes virzīsim kvalitatīvas novada sabiedrības dzīves attīstībai
 • Kopsim visu pagastu un Grobiņas pilsētas esošās svētku tradīcijas
 • Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību, ieviesīsim jaunus projektus
 • Modernizēsim un attīstīsim bibliotēkas kā sabiedrības tikšanās centrus
 • Pilnveidosim un turpināsim popularizēt novada kultūrvēsturisko mantojumu

 

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA

 

 • Pilnveidosim pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi katram iedzīvotājam
 • Veiksim vides pieejamības uzlabošanu pašvaldības iestādēs iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām
 • Atbalstīsim veselīga dzīvesveida popularizēšanu novada iedzīvotājiem
 • Nodrošināsim kvalitatīvu un taisnīgu sociālo pakalpojumu sistēmu
 • Atbalstīsim personas, kuras nonākušas krīzes situācijās
 • Atbalstīsim senioru un jauniešu aktivitātes
 • Pilnveidosim valsts un pašvaldības operatīvo dienestu sadarbību

 

EKONOMIKA

 

 • Veidosim uzņēmējdarbību veicinošu vidi
 • Nodrošināsim iespēju iedzīvotājiem nokļūt pagastu un novada centrā
 • Atbalstīsim amata prasmju apmācību un meistarklases novada iedzīvotājiem, veicinot interesi par amatniecību un mājražošanu
 • Izstrādāsim noteikumus ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontrolei

 

VIDE UN LABIEKĀRTOŠANA

 

 • Veiksim novada pašvaldības kapitālsabiedrību un iestāžu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtējumu, kā arī iekasēto naudas līdzekļu izlietojuma lietderības un likumības pārbaudi
 • Palielināsim finansējumu novada pašvaldības ielu, ceļu un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu segumu atjaunošanu Grobiņā un novadā
 • Nodrošināsim pagastu centros kvalitatīvu centralizēto ūdens apgādi, atbilstošas kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas sistēmas
 • Mērķtiecīgi strādāsim pie nekustamo īpašumu - graustu  un to teritoriju sakopšanas