GULBENES NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Gulbenes novada domes vēlēšanām

 

 

Moto: Mums svarīgs katrs novada iedzīvotājs!

 

Pašvaldība, kas kalpo visiem tās iedzīvotājiem, veidojot labvēlīgu vidi, izglītībai, uzņēmējdarbībai, ģimenēm un atpūtai.

 

Esam gatavi ar atbildību strādāt mūsu novadā, kurā tiektos dzīvot gan ģimenes ar bērniem, gan cilvēki brieduma gados, gan seniori, vadot mierpilnas vecumdienas.

 

Mūsu galvenie darbības principi: Atbildība, efektivitāte, likumība, sadarbība un atklātība.

 

PAŠVALDĪBA:

 

 • Veidosim vienotu, atbildīgu un sabiedrībai kalpojošu novada pašvaldību.
 • Pieprasīsim novada pašvaldības darbiniekiem kvalitatīvu un atbildīgu pieeju darba pienākumu veikšanā.
 • Kontrolēsim pašvaldības pieņemto lēmumu izpildi.
 • Iesaistīsim sabiedrību novada attīstībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, organizēsim aptaujas un ņemsim vērā iedzīvotāju viedokli pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas.
 • Turpināsim atbalstīt jauniešu iniciatīvas, finansiāli atbalstot jauniešu centrus un biedrības.
 • Sekosim pašvaldības resursu, valsts atbalsta un Eiropas Savienības fondu piesaistei un lietderīgai izmantošanai.
 • Nodrošināsim lielāku novada pašvaldības policijas iesaistīšanu kārtības un drošības uzturēšanā.

 

TAUTSAIMNIECĪBA:

 

 • Piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uzņēmējiem.
 • Pilnveidosim un papildināsim novada tūrisma produktu piedāvājumu, veicinot tūrisma nozares uzņēmumu dalību dažādās programmās un sadarbojoties ar kaimiņu novadiem.
 • Organizēsim „Novada attīstības dienas”, lai lietišķā gaisotnē ar novada domi, pagasta pārvaldēm, uzņēmējiem un zemniekiem pārrunātu aktuālus jautājumus un rastu labākos risinājumus.
 • Atbalstīsim novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu piebraucamo ceļu labiekārtošanu, rūpējoties par iedzīvotāju drošību.
 • Apzināsim un virzīsim stingrākas prasības AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” par autoceļu stāvokļa kvalitātes un izmantošanas uzlabošanu.
 • Pārskatīsim pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu izcenojumu pamatotību.
 • Veidosim iedzīvotājiem ērtāku un izdevīgāku šķiroto un lielgabarīta atkritumu savākšanas pakalpojumu Ar pieņemtajiem lēmumiem panāksim novadā esošo neekspluatējamo ēku sakārtošanu vai demontāžu.
 • Izstrādāsim ģimeņu atpūtu zonu attīstības plānu novada teritorijā, un katru gadu pašvaldības budžetā ieplānosim vismaz divu atpūtas laukumu ierīkošanu.

 

ATBALSTS IEDZĪVOTĀJIEM:

 

 • Sadarbosimies ar novada medicīnas un ārstniecības iestādēm, lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu pēc iespējas plašākus medicīnas pakalpojumus.
 • Palielināsim bērna dzimšanas pabalstu līdz Euro 250;-.
 • Sniegsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, pensionāriem un krīzes situācijā nonākušām personām dzīves apstākļu uzlabošanā.
 • Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu novada bērnudārzos.
 • Veidosim atbalsta programmu studentiem, veicinot kvalificētu speciālistu piesaisti novadam nākotnē.

 

KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS UN TŪRISMS:

 

 • Finansiāli un saimnieciski atbalstīsim novada sabiedriskās organizācijas kultūras, izglītības un sporta attīstībai novadā.
 • Veicināsim materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, izmantošanu un popularizēšanu.
 • Atbalstīsim novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbu.
 • Aktualizēsim brīvdabas estrādes izveidošanu novada centrā.
 • Veicināsim trūkstošo pedagogu darba vietu savlaicīgu apzināšanu un plānošanu skolās, kā arī pedagogu piesaisti skolām.
 • Sekmēsim pedagogu papildizglītības iespējas, organizējot regulāru papildizglītības piedāvājumu novada izglītības iestādēm.
 • Organizēsim kompleksas tūrisma vides attīstību novadā, sadarbojoties ar uzņēmējiem.