KANDAVAS NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Kandavas novada domes vēlēšanām

 

 

Mums svarīgs katrs novada iedzīvotājs!

 

Mūsu novads būs tik stiprs, cik stipri būs tā cilvēki.

 

Mūsu mērķis ir finansiāli spēcīga, kompetenta, par saviem iedzīvotājiem atbildīga pašvaldība, novada ilgtspējīga attīstība, iesaistot visus novada iedzīvotājus atbildīgu lēmumu pieņemšanā.
 

Mūsu uzdevums ir veicināt novada ekonomisko attīstību, atklātību pašvaldības darbā, ievērojot godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem. Izskaust novada domes vadības bezatbildību, mazināt birokrātiju un visatļautību. Pašvaldībai jākalpo sabiedrības labā un mūsu komanda Jums to garantē pilnībā, un uzņemas atbildību par savu darbu.

 

Lai uzlabotu Kandavas novada iedzīvotāju labklājību, cienīgi sagaidītu Latvijas Valsts simtgadi, esam izstrādājuši sekojošu priekšvēlēšanu programmu un apņemamies to pildīt, ņemot vērā arī citu pašvaldību pieredzi un esošo situāciju.

 

1. Veikt nepieciešamo reorganizāciju pašvaldības struktūrvienībās tās optimizējot, līdz ar to samazinot administratīvās izmaksas. Uzlabot pašvaldības darbu, piesaistot jaunus, izglītotus speciālistus konkursa kārtībā.

 

2. Izmainīt pagastu un pilsētas konsultatīvo padomju darbības nolikumu, izslēdzot jebkādus ierobežojumus to sastāvā un darbībā, sniegt tām lielāku atbalstu.

 

3. Ar pašvaldības līdzdalību panākt, ka līdz 2019.gadam tiek realizēta Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadiona pārbūve, lai tas kļūtu par iecienītu sportošanas un atpūtas vietu ne tikai novada iedzīvotājiem.

 

4. Pie Kandavas Sporta halles līdz 2021.gadam uzcelt slēgto peldbaseinu, lai tas kalpotu kā liels palīgs sociālās rehabilitācijas un iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

 

5. Uzsākt Cēres, Vānes un Zemītes pagastā esošo sporta laukumu pārbūves un labiekārtošanas darbus.

 

6. Komunālajā jomā:

 

  • līdz 2017.gada 1.septembrim pilnībā pabeigt Kandavas pilsētas siltumapgādes 1.kārtas projektu, nepalielinot iepriekšējā gada apkures tarifus. Vienlaicīgi turpināt darbu pie jaunu apkures pakalpojumu patērētāju pieslēgšanas iespējām,
  • izbūvēt Matkules pagastā ūdens atdzelžošanas iekārtas, Valdeķos- ūdens un kanalizācijas attīrīšanas iekārtas,
  • lai nostabilizētu finansiālo plūsmu  KKP uzņēmumam, jāpaplašina sniedzamo pakalpojumu piedāvājums. Jāpiesaista celtniecības, labiekārtošanas un dzīvojamo ēku apsaimniekošanas speciālisti,
  • Zemītes, Matkules, Cēres un Zantes pagastos apkures pakalpojumus nodot privātuzņēmēju pārvaldījumā. Šādi tiks dota iespēja privātuzņēmējiem darboties pakalpojumu sniegšanas jomā novadā,
  • lai saglabātu esošos pakalpojumu tarifus, krasi palielināt ūdens un kanalizācijas pieslēgumu skaitu,
  • pirmkārt, šķeldu un malku iepirkt no novada zemniekiem un uzņēmējiem.
  • pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu, pirmkārt, pārdot to īrniekiem, tikai tad pārējiem-izsoles kārtībā,
  • izstrādāt novada kapu labiekārtošanas plānu un sakārtot apbedīto reģistru elektroniski.

 

7. Līdz 2025.gadam panākt, ka Cēres, Zemītes un Zantes galvenie pievedceļi pagastu centriem tiek asfaltēti. Kandavas novadā pabeigt visu ielu apgaismojuma izbūvi.

 

8. Piesaistot skolu jaunatni, panākt, lai turpmāk katru gadu kā tradīcija kļūst putnu, mežu un pavasara talku dienas.

 

9. Sadarbojoties novada domes deputātiem, panākt, lai tiktu realizēti, saistībā ar Kandavas un Latvijas Valsts simtgadi pieņemtie pasākumu plāni novadā.

 

10. Turpmāk nepieļaut gadījumus, kad iedzīvotāji netiek informēti un iesaistīti lielu projektu sagatavošanā un to realizācijā. Visā absolūts caurspīdīgums.

 

11. Panākt vienošanos ar Kandavas kartinga trases īpašniekiem par pakāpenisku skaņas aizsargsienas izbūvi, lai trases darbība atjaunotos pilnā apjomā.

 

12. Pārbūvēt pašreizējās Kandavas mūzikas skolas telpas, izvietojot tajās Kandavas novada centrālo, un bērnu bibliotēku, atjaunojot tās darbību.

 

13. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību visu diennakti, jāpalielina pašvaldības policistu skaits, jāizvieto novērošanas kameras.

 

14. Palielināt sociālās palīdzības pakalpojumu daudzveidību un apjomu, lai pilnībā nodrošinātu invalīdu, trūcīgo, maznodrošināto un audžu ģimeņu vajadzības.

 

15. Ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīt NVO, kuras piedalās projektu realizēšanā. Uzlabot to sadarbību ar novada domes Attīstības nodaļu.

 

16. Līdz 2020.gadam kā vēsturiski nozīmīgu objektu - Kandavas Pulvertorni - sagatavot tūristu apskatei.


17. Apņemamies arī turpmāk uz visiem jauniem iespējamiem izaicinājumiem reaģēt aktīvi, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un pašvaldības finansiālās iespējas.