ĶEGUMA NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Ķeguma novada domes vēlēšanām

 

 

Ķeguma novads – skaista vieta Daugavas krastos, vieta, kur piedzimst elektrība, vieta ar interesantiem ceļotāju maršrutiem, zivīm bagātiem ūdeņiem, dāsniem sēņu mežiem, vēsturiski bagātiem pagastiem. Mums ir, ar ko lepoties! Taču ir vēl daudz uzlabojama, sakārtojama, no jauna radāma.

 

Mēs būsim pašvaldība, kura pārzina iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības un ir atbildīga par saviem iedzīvotājiem.


Mēs strādāsim, lai veicinātu novada ekonomisko attīstību, rūpējoties par novada dinamisku izaugsmi, pašvaldības darbā īstenojot atklātību un ievērojot taisnīgu attieksmi.

 

PAŠVALDĪBA


• Struktūra – saprotama, kompakta, jēgpilna. Viens no mūsu pirmajiem uzdevumiem – esošās novada pārvaldes struktūras optimizācija.

 

• Darbinieki – profesionāli, taisnīgi, atbildīgi, vērsti uz sadarbību ar iedzīvotājiem; motivēti izglītoties un paaugstināt profesionalitāti.

 

• Darba stils – viegli sasniedzama, iedzīvotājus atbalstoša. Nodrošināsim vienoto valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas konsultantu, izveidosim diennakts tālruni reaģēšanai uz iedzīvotāju vajadzībām. Organizēsim komiteju izbraukuma sēdes un deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem katrā no pagastiem.

 

• Vienota Novada mājas lapa un avīze, atspoguļojot katra pagasta un pilsētas notikumus, ar iespēju publiski uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

 

TAUTSAIMNIECĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

 

• Izveidosim novada uzņēmēju publisku katalogu, veicinot sadarbību starp uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada pašvaldību.

 

• Atbalstīsim novada uzņēmējus, mājražotājus:

piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pirmajos trīs darbības gados,

izveidosim bezmaksas tirdzniecības vietas,

organizēsim atbalstu tehnoloģiju apgūšanai, lai mājražotāji var atrast savus klientus arī internetā.

 

• Apzināsim potenciālos investīciju objektus un padarīsim tos zināmus investoriem.

 

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS

 

• Saglabāsim un radīsim jaunas iespējas darboties visu vecumu iedzīvotājiem, veicināsim mūžizglītību un interešu izglītību.

 

• Organizēsim vasaras nometnes novada bērniem un pusaudžiem.

 

• Veicināsim sadarbību starp skolniekiem un uzņēmējiem, attīstot prakses vietas.

 

• Virzīsim skolu programmas uz šobrīd aktuālu profesiju apguvi, lai absolventi būtu konkurētspējīgi darba tirgū jau tūliņ pēc skolas pabeigšanas.

 

• Atbalstīsim jauniešus, kuri izrāda interesi sportā, mākslā, tehnoloģijās, tehniskajā jaunradē un inovācijās.

 

• Nodrošināsim bērnudārza vietas Rembatē.

 

• Sakārtosim abas pilsētas pludmales.

 

• Plānosim kultūras un izklaides ēku pilnveidošanu, uzlabojot pašdarbnieku, mūzikas un mākslas skolu darba apstākļus.

 

• Brīvdabas pasākumu organizēšanai renovēsim estrādi Birzgalē.

 

• Atbalstīsim nevalstisko organizāciju iniciatīvas, tautas pašdarbības kolektīvus, par prioritāti uzskatot atbalstu pensionāru apvienībām.

 

• Atdzīvināsim atmiņas, ar atbilstošām informācijas plāksnēm apzīmējot novada vēsturiskās celtnes.

 

ĢIMENE, VESELĪBA, DROŠĪBA, ATBALSTS

 

• Palielināsim finansiālo atbalstu jaundzimušajiem un piešķirsim vienreizēju pabalstu, skolas gaitas uzsākot.

 

• Palīdzēsim pensionāriem nokļūt pie ģimenes ārsta vai uz stacionāru.

 

• Rūpēsimies par ģimenes ārsta pieejamības uzlabošanu.

 

• Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu pirmsskolā.

 

• Nodrošināsim pašvaldības policijas diennakts pieejamību novadā sadarbībā ar Valsts Policiju.

 

• Labiekārtosim sociālos dzīvokļus.

 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBA, KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

 

• Izveidosim vienotu servisa centru, apvienojot un reorganizējot novada domes saimniecības daļu un “Ķeguma Staru”.

 

• Veiksim pilnīgu komunālo pakalpojumu tarifu pārrēķinu, meklējot iespējas tos samazināt.

 

• Izvērtēsim iespēju būvēt jaunu, ekonomisku katlumāju Ķegumā.

 

• Izvērtēti, saimnieciski uzlabosim ceļu kvalitāti pēc izstrādāta novada ceļu un ielu rekonstrukcijas plāna apdzīvoto vietu centros un ārpus tiem.

 

• Uzlabosim pagastu ceļu uzturēšanu, slēdzot pakalpojuma līgumus ar pagastu zemniekiem vai uzņēmējiem.

 

• Izstrādāsim starpnovadu veloceliņa Ciemupe-Ķegums-Lielvārde projektu.

 

• Padarīsim vidi novadā sakoptāku un skaistāku:

- panāksim degradēto īpašumu sakārtošanu

- atbalstīsim daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu izbūvēšanu,

- nodrošināsim iespēju katrā pagastā divreiz gadā nodot utilizācijai lielgabarīta priekšmetus,

- apdzīvoto vietu centru apzaļumošanu nodosim ainavu arhitekta pārziņā,

- tehnikas parku atjaunosim ar modernu tehniku pļaušanai un ceļu un ielu uzturēšanai.

 

Mums ir apņēmība, plāns un sapratne, lai Ķeguma novadu padarītu izcilu.

 

Mūsu darbs būs saprotams un atklāts, jo atvērtība, gatavība uzklausīt un sniegt atbildes uz jebkuru jautājumu ir veiksmīgas sadarbības pamatā.