SKRUNDAS NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Skrundas novada domes vēlēšanām

 

 

Novada pārvalde:

 

 • iesaistot iedzīvotājus, speciālistus, vadoties no reāliem datiem, izstrādāt novada ekonomisko attīstības plānu, lielu uzsvaru liekot uz ekotūrismu un tūrismu kā perspektīvu ieguldījumu nākotnē;
 • neaizrauties ar jaunu speciālistu piesaisti, bet censties efektīvi izmantot jau esošo darbinieku spējas un potenciālu, pārskatīt novada domes struktūras darbu, noslogotību,atdevi;
 • ļoti rūpīgi un skrupulozi izvērtēt jaunus projektus, lai tie nebūtu pretrunā iedzīvotāju interesēm, labklājībai;
 • izskaust korupciju pašvaldībā;
 • atrast iespēju tikties ar iedzīvotājiem vairākas reizes gadā, likt noticēt cilvēkiem, ka viņi  ir vajadzīgi un svarīgi.

 

Attīstība, uzņēmējdarbība, nodarbinātība:

 

 • samazināt uz noteiktu laiku nekustamā īpašuma nodokli uzņēmumiem un uzņēmējiem, kuri ir izveidojuši jaunas darba vietas novadā;
 • uzrunāt uzņēmējus,sadarboties ar viņiem, piedāvājot pašvaldības zemi, telpas un infrastruktūru, jaunu ražotņu un darbavietu izveidei;
 • stiprināt sadarbību ar vietējiem zemniekiem, kuri ražo pārtiku;
 • dot priekšroku vietējiem uzņēmējiem izsludinātajos iepirkumu konkursos (ievērojot likuma normas), bet neaizmirstot  par samērīguma principu;
 • uzrunāt uzņēmējus, censties atbalstīt viņus kafejnīcas izveidei Skrundas novadā;
 • nākotnē domāt, meklēt, rast iespējas muzejistabas izveidei Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos, Raņķos.

 

Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi, transports:

 

 • tuvākā nākotnē rast iespēju atjaunot vai nomainīt Baznīcas kapsētas žogu;
 • apsekot novada kapsētas un censties sakārtot ūdens ņemšanas vietas tajās;
 • rūpīgi izvērtēt komunālo pakalpojumu infrastruktūru, viņu darbības politiku visā novada teritorijā, par galveno mērķi uzskatot iespēju samazināt  tarifus;
 • runāt ar iedzīvotājiem, veicināt viņu iesaistīšanos valsts apmaksātajos ēku siltināšanas projektos;
 • pamatīgi izsvērt un izvētīt SKS administrācijas izdevumus.

 

Izglītība, kultūra, sports:

 

 • iespēju robežās saglabāt sākumskolas;
 • palielināt finansējumu sportam;
 • atbalstīt pašvaldības kolektīvu darbību;
 • piedalīties projektu un finansējuma konkursos, lai rastu iespēju renovēt vajadzīgo Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē;
 • vienlīdz veltīt vienādu uzmanību visām novadā esošajām skolām.

 

Sociālie un veselības aprūpes jautājumi:

 

 • rast iespēju palielināt bērna piedzimšanas pabalstus, apbedīšanas pabalstus;
 • censties nodrošināt brīvpusdienas pēc iespējas vairāk skolēniem;
 • rūpēties par apkārt esošo pagastu feldšerpunktiem, iespēju robežās censties pilnveidot primāros veselības aprūpes pakalpojumus;
 • strādāt pie tā, lai sociālais dienests būtu vietējiem ļaudīm atvērta iestāde, ne tikai vārdos, bet arī darbos; lai iedzīvotāji tiktu uzklausīti bez augstprātības devas;
 • rast iespēju uzlabot sociālo pakalpojumu apjomu, vairāk domājot par veselības pakalpojumu sniegšanu (vecļaudīm dotēšana);
 • izstrādāt un pieņemt noteikumus, kādā veidā sniedzama palīdzība un atbalsts cilvēkiem ar kustību traucējumiem.