TUKUMA NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Tukuma novada domes vēlēšanām

 

 

Partijas No sirds Latvijai mērķis: Tukuma novads – pašvaldība, kas rūpējas par ikvienu tās iedzīvotāju un strādā savu novadnieku labā!

 

Tukuma novada bagātība un lepnums ir iedzīvotāji, katra ieguldījums un darbs novada attīstībai, izaugsmei un labklājībai.

 

„No sirds Latvijai” Tukuma novadā ir apvienojušies zinoši, godīgi un apņēmības pilni cilvēki, kas gatavi strādāt novada Domē un pilnveidot vidi, kurā tiektos dzīvot un strādāt jaunieši, ģimenes ar bērniem, cilvēki brieduma gados un seniori.

 

Lai sasniegtu iecerēto, Tukuma novadā ir nepieciešamas pārmaiņas - jāveido efektīva pašvaldības vadības un kontroles sistēma, ietverot kapitālsabiedrības, rūpīga budžeta plānošana un īpaša kontrole par izlietojumu.

 

Strādājot pašvaldībā, rīkojoties sociāli atbildīgi, īstenosim sekojošus uzdevumus:

 

Ģimene un izglītība

 

Pašvaldības apmaksāti izglītojoši semināri par iedzīvotājiem aktuālām tēmām un līdzfinansētas dienas nometnes skolēniem skolās brīvlaikos.

 

Finansiāls atbalsts skolām par darbu ar talantīgiem bērniem.

 

Programma sociāli “atstumtajiem” bērniem - vienas dienas ceļojošās nometnes.

 

Pedagogu un izglītojamo materiāla stimulēšana par sasniegumiem reģiona, valsts un starptautiskā līmenī un novada vārda popularizēšanu.

 

Moduļu tipa bērnudārza projektēšana un celtniecības darbu uzsākšana.

 

Sociālais atbalsts

 

Uzlabota un saprotama pabalstu sistēma.

 

Palīdzība senioriem apgūstot e–vidi.

 

Novada iedzīvotājiem no 70 gadu vecuma brīvbiļetes braucieniem ar novadā kursējošo vietējā mēroga sabiedrisko transportu.

 

Atlaides maksai par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs arī ģimenēm ar diviem bērniem, kā arī, pakāpeniski nodrošināt brīvpusdienas, visiem bērniem, ja tie apmeklē pamatskolu vai pirmsskolas iestādi novadā.

 

Veselība

 

Nepieļausim turpmāku Tukuma slimnīcas nozīmes samazināšanu novada iedzīvotāju veselības aprūpē.

 

Aktivizēts sociālā dienesta darbs veselības uzraudzībā un aprūpē, it īpaši attiecībā uz pirmsskolas vecuma  bērniem un vientuļajiem senioriem.

 

Komunikācijas un apkalpošanas kultūras uzlabošana medicīnas nozares, sociālajās un citās pašvaldības iestādēs. Iedzīvotāju izglītošana veselības uzlabošanas veicināšanā, organizējot dažādus informatīvus pasākumus par veselību, veselības nedēļu organizēšana izglītības iestādēs.

 

Sadarbībā ar ģimenes ārstiem organizēsim mediķu - speciālistu vizītes novadā tuvāk iedzīvotājam.

 

Kultūra un sports

 

Novada tradicionālo vērtību saglabāšana un jaunu tradīciju ieviešana.

 

Projekti tūrisma attīstībai, informācijas centra darba pilnveide.

 

Daudzveidīga iedzīvotāju sabiedriskā dzīve - finansiāls atbalsts mākslinieciskajai pašdarbībai.

 

Koordinēta novada iestāžu darbība veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanā.

 

Atbalsts sporta dzīves entuziastiem, aktīvistiem un uzņēmējiem, kas spēs piedāvāt brīvdienu atpūtas un izklaides iespējas novada ģimenēm ar bērniem katrās brīvdienās.

 

Finansiāls atbalsts novada sportistiem, kas spēj sevi pierādīt, dalībai valsts un starptautiska mēroga sacensībās.

 

Uzņēmējdarbība un attīstība

 

Vienāda attieksme visiem novadā iekļautajiem pagastiem.

 

Novada iedzīvotāju iesaistīšana stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanā rīkojot regulāras novada iedzīvotāju aptaujas.

 

Līdzsvarota pilsētas un lauku attīstība, maksimāli piesaistot ES finansējumu. Jauna izklaides, atpūtas un sporta centra skiču metu konkursa izsludināšana, projektēšana un celtniecības darbu uzsākšana.

 

Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un investīciju piesaistei novadam.

 

Divas reizes gadā vietējo uzņēmēju ražotās produkcijas izstādes – pārdošanas, zīmolu un ražoto produktu atpazīstamībai.

 

Nodokļu atlaides uzņēmējam, kas sniedzis finansiālu atbalstu novada pasākumiem.

 

Atbalsts bez darba palikušajiem novadniekiem darba meklējumos un sadarbība ar uzņēmējiem pārkvalifikācijas apmācībā.

 

Vide

 

Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes modernizācijas, daudzdzīvokļu māju siltināšanu projektu plānveidīga realizēšana.

 

Novada bagātību – mežu, ūdeņu un kultūrvēsturisku objektu racionāla apsaimniekošana.

 

Plānveidīga ielu asfaltēšana un jaunu ceļu veidošana pilsētā, pagastu centros un teritorijās. Kurzemes ielas asfalta seguma atjaunošana. Alīnes ielā, Tirgus un Veļķu ielās gājēju celiņu izveidošana.

 

Izstrādāsim operatīvu plānu autoceļu apsaimniekošanā un finansiālu atbalsta sistēmu, īpašumu pieslēgšanai izbūvētajam centrālajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai Tukumā.

 

Nodrošināsim lielāku pašvaldības policijas atbildību par kārtību un drošību novadā.