Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

APSTIPRINĀTS
ar partijas „No sirds Latvijai”
valdes 09.06.2014. lēmumu nr. 2
 

Partijas „No sirds Latvijai” biedru

Ētikas kodekss

 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Ētikas kodekss nosaka partijas „No sirds Latvijai” biedru ētikas pamatprincipus, uzvedības un rīcības standartus, kas jāievēro attieksmē pret veicamām aktivitātēm, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.
 
2. Ētikas kodekss ir vienlīdz saistošs visiem partijas „No sirds Latvijai” biedriem.
 
3. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, partijas biedrs vadās saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām vispārējām uzvedības normām.
 
 

II. Partijas biedra ētikas pamatprincipi

Neatkarība
 
4. Partijas biedram jābūt neatkarīgam un brīvam no jebkādas ietekmes, jo sevišķi tādas, kas var rasties sakarā ar viņa personīgajām interesēm vai kāda spiediena rezultātā. 
 
5. Partijas biedrs nedrīkst iesaistīties cita politiskā spēka darbā vai darbības jomā, jo tas var ietekmēt viņa neatkarību.
 
6. Partijas biedram jārīkojas pozitīvi un mierīgi, nepieļaujot interešu konflikta rašanos.
 
Uzticība un personiskais godīgums
 
7. Personiskā cieņa, godīgums un taisnīgums ir obligāts priekšnoteikums attiecībām, kuras balstās uz uzticēšanos.
 
8. Kā profesionālajā darbībā, tā privātajā dzīvē partijas biedram jāatturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot partiju, izsaukt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu.
 
9. Partijas biedrs rīkojas objektīvi un taisnīgi. Aizstāvot savu viedokli un pieņemot lēmumus, partijas biedrs, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā, balstās uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.
 

III. Partijas biedra uzvedības pamatprincipi 

 
10. Partijas biedram ir aizliegts ar savu darbību vai bezdarbību kaitēt partijas interesēm. Nepieciešams izvēlēties tādu uzvedības stilu, kas nevarētu kaitēt partijai un neradītu šaubas par objektīvu un godīgu pienākumu pildīšanu.
 
11. Īstenojot personiskos darījumus, partijas biedrs rūpējas par partijas „No sirds Latvijai” reputāciju, un tāpēc atturas no iesaistīšanās jebkādos aizdomīgos darījumos.
 
12. Partijas biedram partijas  intereses ir jāaizstāv drosmīgi, godīgi un neatlaidīgi, nekaitējot valsts un citu personu tiesību garantijām. 
 
13. Partijas biedram jārīkojas jēgpilni un ar atbildības sajūtu pret sabiedrību un valsti kopumā.
 
14. Partijas biedram ir jāprot atzīt un labot savas kļūdas un nepareizu rīcību, atvainoties par neētisku darbību.
 
15. Partijas biedrs neatbalsta prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, uztur pastāvīgu un atklātu saikni ar sabiedrību.
 
16. Partijas biedrs nedrīkst apzināti sniegt nepatiesu informāciju vai padomu, kurš ir pretrunā ar likumu.
 
17. Finanšu lietās jābūt īpaši precīzam un uzmanīgam. Nekad nedrīkst sajaukt partijas naudas līdzekļus ar savējiem. Politiskās partijas finansēšanas jomā uzturēt atklātību, neuzņemties slepenībā paturamas saistības, nepieļaut interešu konfliktus. Neizmantot piederību partijai personiska materiāla labuma gūšanai veidā, kas ir pretrunā ar šī kodeksa principiem.
 
18. Partijas biedram jārīkojas patiesi un godīgi, jo partijas biedrs nedrīkst radīt situāciju, kurā ir finansiāli vai citādi atkarīgs no personām, kā rezultātā tas varētu ietekmēt viņa sniegumu partijas darbā.
 
19. Partijas biedrs apzinās, ka ar savu uzvedību, izskatu un attieksmi veido partijas „No sirds Latvijai”  kopējo tēlu sabiedrībā.
 
20. Partijas biedrs izprot sava ieguldīta darba nozīmīgumu partijas „No sirds Latvijai” mērķu īstenošanā, tāpēc izjūt personisku atbildību par partijas darba kvalitāti un darbu veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes un iemaņas.
 
21. Partijas biedrs kopj savu runas un valsts valodas prasmi, nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu rīcību. 
 
22. Partijas biedrs izvairās no situācijām, kuras var mazināt partijas „No sirds Latvijai” autoritāti un darbības nozīmi vai var kaitēt partijas un paša reputācijai.
 
23. Partijas biedrs nevar uzņemties veikt uzdevumu, ja viņš nav kompetents vai viņam nav vajadzīgo profesionālo zināšanu un iemaņas. 
 

Komunikācija ar sabiedrību

 

24. Partijas biedrs publiski brīvi pauž savus personiskos uzskatus, taču tie neizsaka partijas „No sirds Latvijai” oficiālo viedokli.
 
25. Partijas biedrs ir tiesīgs informēt sabiedrību par savu darbību nodrošinot sniegtās informācijas patiesumu, precizitāti un atbilstību savām iespējām un profesionālo zināšanu līmenim, lai viņa sniegtā informācija neradītu kaitējumu valsts, sabiedrības un partijas interesēm un ētikas kodeksa pamatprincipiem.
 
26. Partijas ”No sirds Latvijai” viedokļa paušanu un saziņu ar plašsaziņas līdzekļiem partijas biedrs saskaņo ar partijas komunikācijas daļu. Partijas biedrs ievēro plašsaziņas līdzekļu vienlīdzību gan informācijas sniegšanas laika, gan tās satura ziņā. Tas nepieciešams, lai sabiedrība varētu saņemt skaidru, nepārprotamu un drošu informāciju par partijas „No sirds Latvijai” darbību.
 

Partijas biedru savstarpējās attiecības

 

27. Starp partijas biedriem pastāv uzticības un sadarbības attiecības partijas un sabiedrības labā. 
 
28. Partijas biedriem jāizturas pret saviem kolēģiem ar vislielāko cieņu, pieklājību un godīgumu. Visi strīdi tiek risināti partijas iekšpusē, t.sk. Ētikas komisijā.
 
29. Saskarsmē ar  citām personām partijas biedrs izturas ar cieņu, apzinoties viņu tiesības un pienākumus, respektējot citu uzskatus un intereses. 
 
30. Partijas biedrs ir laipns un pieklājīgs, nelieto aizskarošus, apvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu un nepazemo viņu, neizturas ciniski pret viņa vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību. 
 
31. Partijas biedrs izvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības, uzklausa citu viedokli, izvērtē iespējas to izmantot valsts un sabiedrības interesēs, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes principus.