Statūti

Statūti

 APSTIPRINĀTS
Partijas “No sirds Latvijai” dibināšanas sapulcē
2014.gada 05.maijā
grozījumi partijas „No sirds Latvijai” biedru kopsapulcē
2015.gada 18.aprīlī ar protokolu Nr.1
grozījumi partijas „No sirds Latvijai” biedru kopsapulcē
2016.gada 14.maijā ar protokolu Nr.2.

 

Politiskās partijas „No sirds Latvijai”
S T A T Ū T I

 

1. Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Politiskā partija „No sirds Latvijai” (turpmāk tekstā – Partija) ir politiska organizācija, kas dibināta, lai aizstāvētu Latvijas iedzīvotāju intereses.

 

1.2. Partijas „No sirds Latvijai” būtiska iezīme ir sociālo, kultūras un izglītības programmu īstenošana sabiedrībā kopīgi ar biedrību „Tautas kustība No sirds Latvijai”.

 

1.3. Partijai ir sava simbolika, kuras apraksts un attēls ir šo Statūtu pielikumā.

 

1.4. Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šiem Statūtiem un Partijas programmai.

 

2. Partijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes

 

2.1.  Partijas darbības pamatmērķis ir labi pārvaldīta Latvijas valsts, kur prioritāras ir tautas intereses, kur valsts vara uzticas tautai, tauta uzticas valsts varai un aktīvi līdzdarbojas valsts un pašvaldību darbībā.

 

2.2. Partijas darbības mērķi ir:

 

2.2.1. aizsargāt Latvijas valsts neatkarību un suverenitāti;
2.2.2. stiprināt latviešu valodu kā Latvijas tautas vienojošo elementu;
2.2.3. nodrošināt valsts aktīvu rīcību iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā;
2.2.4. radīt Latvijas iedzīvotājiem drošību par savu un savu bērnu nākotni;
2.2.5. panākt Latvijas saimniecisko uzplaukumu;
2.2.6. nodrošināt ikviena atbildību par savu rīcību.

 

2.3. Partijas uzdevumi ir:

 

2.3.1. īstenot biedrības „Tautas kustība No sirds Latvijai” gribu un idejas;
2.3.2. pilnveidot tiesisko regulējumu demokrātiskas valsts pārvaldes izveidei;
2.3.3. tieši iesaistīt valsts iedzīvotājus kopīgo jautājumu risināšanā;
2.3.4. izstrādāt un īstenot valsts tautsaimniecības attīstības plānu;
2.3.5. aizstāvēt valsts un iedzīvotāju intereses.

 

2.4. Partijas darbības metodes:

 

2.4.1. veic politisko darbību;
2.4.2. izvirza deputātu kandidātus un piedalās vēlēšanu kampaņās;
2.4.3. ar deputātu un amatpersonu starpniecību īsteno Partijas programmu;
2.4.4. iesaista iedzīvotājus sabiedriski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

 

3. Partijas biedri

 

3.1. Partijas biedri ir Partijas dibinātāji un šajos Statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem uzņemtās personas, kuras ir darbojušās biedrībā „Tautas kustība No sirds Latvijai”, atzīst Partijas statūtus, ievēro Ētikas kodeksu un atbalsta Partijas programmu.

 

3.2. Par personas uzņemšanu Partijā lemj Partijas Valde, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu, kuram pievienots dzīves gaitas apraksts (Curriculum vitae), savs redzējums par kādas aktuālas problēmas valstī risinājumu, vismaz divu Partijas biedru ieteikumi un /vai biedrības „Tautas kustība No sirds Latvijai" atbalsta grupas ieteikums.

 

3.3. Valde lemj par personas uzņemšanu Partijā vai par atteikšanos to darīt. Valde var arī atlikt lēmuma pieņemšanu, ieteikt personai turpināt darboties biedrībā „Tautas kustība No sirds Latvijai” un pēc sešiem mēnešiem atkārtoti izvērtēt iesniegumu par uzņemšanu.

 

3.4. Partijas biedram ir tiesības:

 

3.4.1. piedalīties Partijas darbā un tās lēmumu pieņemšanā;
3.4.2. iesniegt Valdei lēmumprojektus un priekšlikumus un saņemt atbildi par tiem;
3.4.3. brīvi paust savu viedokli par partijas risināmajiem jautājumiem;
3.4.4. saņemt informāciju par Partijas un tās amatpersonu darbību;
3.4.5. vērsties Ētikas komisijā un Revīzijas komisijā;
3.4.6. piedalīties Partijas institūciju un amatpersonu vēlēšanās;
3.4.7. kandidēt un tikt ievēlētam amatos un institūcijās Partijā;
3.4.8. iesniegt Valdei priekšlikumus par vēlēšanās izvirzāmajiem kandidātiem;
3.4.9. izstāties no Partijas vai apturēt darbību tajā, par to rakstveidā paziņojot Valdei;
3.4.10. būt piederīgam kādai no Partijas teritoriālajām nodaļām, neatkarīgi no dzīves vietas.

 

3.5. Partijas biedram ir pienākumi:

 

3.5.1. aktīvi piedalīties Partijas darbā un veicināt tās mērķu sasniegšanu;
3.5.2. popularizēt Partijas idejas un nostādnes;
3.5.3. darboties atbilstoši Partijas statūtiem, programmai un Ētikas kodeksam;
3.5.4. informēt Ētikas komisiju vai Valdi par apstākļiem, kas var graut Partijas reputāciju;
3.5.5. maksāt biedra naudu.

 

3.6. Dalība Partijā izbeidzas līdz ar biedra izstāšanos vai izslēgšanu no Partijas, kā arī ar biedra nāvi.

 

3.7. Partijas biedra izslēgšanu no Partijas var ierosināt Partijas priekšsēdētājs, Valdes loceklis, Ētikas komisija, Revīzijas komisija vai ne mazāk kā 10 Partijas biedri.

 

3.8. Biedru no Partijas var izslēgt Partijas Valde, ja konstatē, ka:

 

3.8.1. biedrs neievēro vai pārkāpj Partijas statūtus, programmu, Ētikas kodeksu;
3.8.2. biedrs darbojas pret Partijas institūciju pieņemtajiem lēmumiem;
3.8.3. biedrs nodarījis būtisku kaitējumu Partijai;
3.8.4. biedrs izdarījis tādus likuma pārkāpumus, kas diskreditē Partiju;
3.8.5. biedrs ir citas politiskās Partijas biedrs;
3.8.6. iestājoties Partijā, biedrs sniedzis nepatiesas ziņas par sevi;
3.8.7. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav maksājis biedra naudu.

 

3.9. Par lēmumu par izslēgšanu Partijas biedrs var vērsties Ētikas komisijā. Ētikas komisija sniedz Partijas Valdei rakstisku ieteikumu par biedra izslēgšanu vai neizslēgšanu. Partijas Valdes lēmums ir galīgs.

 

4. Partijas organizatoriskā struktūra

 

4.1. Partija institūcijas ir biedru kopsapulce (kongress), Valde, Ētikas komisija un Revīzijas komisija.


4.2. Kopsapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija, kuras darbā un lēmumu pieņemšanā ir tiesīgi piedalīties visi Partijas biedri.

 

4.3. Kārtējo kopsapulci sasauc Valde ne retāk kā vienu reizi kalendārajā gadā, par tās norises laiku, vietu un darba kārtību paziņojot Partijas biedriem ne vēlāk kā 15 dienas pirms kopsapulces.

 

4.4. Ārkārtas kopsapulci sasauc Valde pēc Partijas priekšsēdētāja, Valdes vai ne mazāk kā vienas desmitās (1/10) daļas Partijas biedru pieprasījuma, 15 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, norādot tās sasaukšanas iemeslu.

 

4.5. Ja Valde noteiktajā termiņā kopsapulci nesasauc, Partijas biedri, kas pieprasīja ārkārtas kopsapulces sasaukšanu, var to sasaukt patstāvīgi, ievērojot noteikto kopsapulces sasaukšanas kārtību.

 

4.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Partijas biedriem. Ja kopsapulcē nav ieradies nepieciešamais biedru skaits, Valde 15 dienu laikā sasauc atkārtotu kopsapulci, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

 

4.7. Kopsapulci vada Partijas priekšsēdētājs, ja vien kopsapulce neievēl citu sapulces vadītāju.

 

4.8. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un sekretārs, kuru ievēl kopsapulce.

 

4.9. Kopsapulce notiek atklāti. Kopsapulce var nolemt izraidīt personu, kura traucē tās norisi.

 

4.10.Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, ja vien likumā nav paredzēta cita kārtība.

 

4.11. Kopsapulces kompetencē ir:

4.11.1. apstiprināt Partijas statūtus, programmu un Ētikas kodeksu, kā arī izdarīt grozījumus tajos;
4.11.2. ievēlēt Partijas priekšsēdētāju, Valdes locekļus, Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļus, kā arī atsaukt tos;
4.11.3. (izslēgts 18.04.2015.);
4.11.4. lemt par jebkuru Partijas priekšsēdētāja, Valdes vai ne mazāk kā 10 Partijas biedru ierosinājumu;
4.11.5. atcelt Valdes lēmumus, ja tie ir pretrunā Partijas statūtiem un programmai;
4.11.6. lemt par jebkuru jautājumu, kas ietilpst Valdes un citu Partijas institūciju kompetencē;
4.11.7. noteikt biedra naudas apmēru;
4.11.8. lemt par Partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;
4.11.9. lemt par Partijas reorganizāciju vai likvidāciju.

 

4.12. Ja Partijas biedru skaits pārsniedz 300 (trīs simtus), kopsapulces vietā tiek sasaukts kongress. Valde nosaka Partijas biedru pārstāvības normu, kā arī delegātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību, ievērojot principu, ka kongresa delegātu skaits nedrīkst būt mazāks par 100 (vienu simtu).

 

4.13. Partijas nodaļas organizē kongresa delegātu izvirzīšanu un ievēlēšanu, ievērojot Valdes noteikto pārstāvības normu, un ievēlēto delegātu sarakstu ne vēlāk kā piecas dienas pirms kongresa nosūta Valdei. Kongresa delegātu ievēlēšanā piedalās visi Partijas biedri.

 

4.14. Kongresā piedalās Valdes noteiktajā kārtībā ievēlētie delegāti, kā arī Partijas Valdes, Revīzijas komisijas un Ētikas komisijas locekļi, un Partijas biedri, kuri ir Eiropas Parlamenta deputāti, Saeimas deputāti, ministri un pašvaldību vadītāji.

 

4.15. Statūtos noteiktais regulējums par kopsapulces sasaukšanu, norisi un kompetenci pilnībā attiecas arī uz kongresu, ja vien likumā kāda jautājuma izlemšana nav noteikta ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.

 

4.16. Valde ir Partijas izpildinstitūcija, kas vada Partijas ikdienas darbu un pārstāv Partiju kopsapulces starplaikos.

 

4.17. Valdes sastāvā ir Partijas priekšsēdētājs, kas vienlaicīgi ir Valdes priekšsēdētājs, un deviņi Valdes locekļi.

 

4.18. Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus Valdes priekšsēdētāja vietniekus un noteikt to pienākumu sadali.

 

4.19. Valdes locekļus ievēl kopsapulce uz diviem gadiem. Valdes loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu. Ja valdes loceklis atstāj amatu, viņa vietā stājās nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās Valdes vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts Valdē.

 

4.20. Valdes locekļu kandidāti ir izvirzāmi vismaz divas nedēļas pirms kopsapulces, kurā tie tiks ievēlēti. Tiesības izvirzīt Valdes locekļa kandidātu ir ne mazāk kā pieciem Partijas biedriem vai Partijas nodaļai.

 

4.21. Valdes locekļu vēlēšanas notiek, izdarot atzīmes sarakstā, kurā iekļauti visi izvirzītie kandidāti, kuri piekrituši kandidēt. Valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko klātesošo vairākuma balsu skaitu. Ja vairāki kandidāti ir saņēmuši vienādu balsu skaitu, un kopā pārsniedz ievēlamo valdes locekļu skaitu, tad par šiem valdes locekļu kandidātiem rīkojama atkārtota balsošana.

 

4.22. Valdes darbā ar padomdevēja tiesībām ex officio ir tiesības piedalīties Partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Partijas izvirzītajiem valdības ministriem, ja vien viņi jau nav ievēlēti Valdē.

 

 

4.23. Valdes darbā ar padomdevēja tiesībām ir tiesības piedalīties pieciem Valdes ieceltiem Partijas nodaļu reģionālajiem koordinatoriem (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas).

 

4.24. Valdes sēdes sasauc un vada Partijas priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots Valdes loceklis, ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Valdes ārkārtas sēdes sasauc pēc Ētikas komisijas, Revīzijas komisijas vai vismaz trīs Valdes locekļu pieprasījuma.

 

4.25. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Partijas priekšsēdētāja balss.

 

4.26. Valde var pieņemt lēmumu bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā (tostarp – elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu.

 

4.27. Valdes sēdes Partijas biedriem ir atklātas. Valde var lemt par sēdes vai daļas no sēdes noturēšanu aizklāti. Valdes sēdēs var aicināt piedalīties personas, kam ir sevišķa kompetence apspriežamajos jautājumos.

 

4.28. Valdes sēdes tiek protokolētas.

 

4.29. Valde:

 

4.29.1. no Valdes locekļu vidus ievēl Valdes priekšsēdētāja vietniekus;
4.29.2. pārzina un vada Partijas lietas,
4.29.3. nodrošina Partijas programmas īstenošanu un pārvaldes institūciju lēmumu izpildi;
4.29.4. izlemj kārtējos Partijas politiskos un organizatoriskos jautājumus;
4.29.5. gatavo Partijas statūtu, programmas un iekšējo normatīvo aktu projektus;
4.29.6. izveido Partijas biedru izvirzīto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām;
4.29.7. apstiprina priekšvēlēšanu programmas;
4.29.8. lemj par Partijas iesaistīšanos Ministru kabineta veidošanā vai izstāšanos no tā, apstiprina kandidatūras Ministru kabineta locekļu amatiem, kā arī to amatpersonu kandidatūras, kuras izvirza Saeimas deputāti un ievēl Saeima;
4.29.9. lemj par biedru uzņemšanu Partijā, kā arī par izslēgšanu no tās;
4.29.10. informē biedrus par Partijas darbību;
4.29.11. pārvalda Partijas mantu un rīkojas ar Partijas līdzekļiem;
4.29.12. pieņem Partijas budžetu un apstiprina gada pārskatu;
4.29.13. organizē Partijas grāmatvedības uzskaiti;
4.29.14. ieceļ uz vienu gadu zvērinātu revidentu;
4.29.15. sniedz Revīzijas komisijai un zvērinātam revidentam visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus;
4.29.16. reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbību biedru kopsapulcei;
4.29.17. veic citus šajos Statūtos noteiktos pienākumus;
4.29.18. apstiprina un atbrīvo Partijas ģenerālsekretāru;
4.29.19. apstiprina kārtību, kādā Partija algo darbiniekus;
4.29.20. nosaka biedra naudas maksāšanas kārtību.

 

4.30. Valde ir atbildīga par Partijas darbību.

 

4.31. Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Partiju kopīgi ar vēl vismaz pieciem Valdes locekļiem.

 

4.32. Valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības.

 

4.33. Partijas priekšsēdētājs, kas ir arī Valdes priekšsēdētājs, organizē Partijas darbu atbilstoši Valdes noteiktajai kompetencei.

 

4.34. Partijas priekšsēdētāja amata kandidātus izvirza Valde, Partijas nodaļas vai vismaz 10 Partijas biedri vismaz divas nedēļas pirms kopsapulces, priekšlikumu iesniedzot Valdei. Priekšsēdētāja amata kandidāti tiek piedāvāti kopsapulcei ievēlēšanai.

 

4.35. Priekšsēdētājs pārstāv Partiju atsevišķi. Partijas priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma publiski pauž Partijas viedokli, paraksta Partijas institūciju lēmumus, pilnvaro Partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai, kā arī viņam ir bankas dokumentu, līgumu, pilnvaru un visu citu Partijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu paraksta tiesības.

 

4.36. Ētikas komisija ir neatkarīga Partijas konsultatīva institūcija.

 

4.37. Ētikas komisija sastāv no pieciem locekļiem un tos uz diviem gadiem ievēl kopsapulce. Ētikas komisijas locekļu kandidātus izvirza ne mazāk kā pieci Partijas biedri vai Partijas nodaļa vismaz divas nedēļas pirms kopsapulces, kurā tie tiks ievēlēti, priekšlikumu iesniedzot Valdei. Par Ētikas komisijas locekli var būt Partijas biedrs, kas neieņem nevienu citu amatu Partijā. Ētikas komisijas loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par Ētikas komisijas locekļa amata atstāšanu.

 

4.38. Ētikas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

 

4.39. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs tās locekļi. Ētikas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

 

4.40. Ētikas komisija:

 

4.40.1. izskata Partijas biedru uzņemšanas un izslēgšanas lēmumu pamatotību, ja tie tiek apstrīdēti;
4.40.2. izskata iesniegumus par biedru izdarītiem Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem;
4.40.3. risina savstarpēju Partijas biedru strīdus un sūdzības, uzklausot iesaistītās puses;
4.40.4. sniedz pārskatu par savu darbību kopsapulcē.

 

4.41. Ētikas komisija savu atzinumu iesniedz Valdei, kuras lēmums ir galīgs.

 

4.42. Revīzijas komisija pārrauga finanšu piesaisti un finanšu izlietojumu.

 

4.43. Revīzijas komisija sastāv no trim locekļiem, un tos uz diviem gadiem ievēl kopsapulce. Revīzijas komisijas locekļu kandidātus izvirza ne mazāk kā pieci Partijas biedri vai Partijas nodaļa vismaz divas nedēļas pirms kopsapulces, kurā tie tiks ievēlēti, priekšlikumu iesniedzot Valdei. Par revīzijas komisijas locekli var būt Partijas biedrs, kas neieņem nevienu citu amatu Partijā. Revīzijas komisijas loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par Revīzijas komisijas locekļa amata atstāšanu.

 

4.44. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

 

4.45. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi tās locekļi. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

 

4.46. Revīzijas komisija:

 

4.46.1. ne retāk kā vienu reizi gadā veic Partijas finansiālās darbības pārbaudi;
4.46.2. (izslēgts 18.04.2015.);
4.46.3. reizi gadā sniedz pārskatu kopsapulcei par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, kā arī par Partijas budžeta izlietojumu.

 

4.47. Par pamanītiem trūkumiem Revīzijas komisija nekavējoties ziņo Valdei.

 

5. Partijas struktūrvienības

 

5.1. Partija, saskaņā ar Valdes lēmumu, var veidot teritoriālās struktūrvienības – nodaļas – kā Partijas biedru galvenās diskusiju un lēmumu pieņemšanas vietas.

 

5.2. Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa, katrā administratīvajā teritorijā veidojot vienu nodaļu, kurā jābūt ne mazāk kā pieciem biedriem. Ar Valdes piekrišanu vienā administratīvajā teritorijā var tikt izveidotas vairākas nodaļas.

 

5.3. Par nodaļas izveidošanu Valde lemj pēc Partijas priekšsēdētāja vai pēc vismaz trīs Valdes locekļu, vai pēc vismaz piecu Partijas biedru ierosinājuma.

 

5.4. Nodaļa darbojas saskaņā ar šiem Statūtiem, Partijas kopsapulces pieņemtajiem lēmumiem un Valdes apstiprināto attiecīgās nodaļas nolikumu.

 

5.5. Nodaļa izmanto Partijas nosaukumu un simboliku.

 

5.6. Nodaļu pārstāv attiecīgās nodaļas vadītājs, kuru uz diviem gadiem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu ievēl nodaļas sapulcē.

 

5.7. Partijas nodaļai ir tiesības un pienākumi:

 

5.7.1. ievēlēt delegātus uz Partijas kongresu;
5.7.2. iesniegt lēmumprojektus Valdei un kopsapulcei;
5.7.3. izvirzīt Partijas institūciju locekļu kandidātus;
5.7.4. izvirzīt kandidātus Partijas sarakstiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
5.7.5. aicināt Partijas izvirzītos deputātus vai ministrus uz tikšanos, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem;
5.7.6. īstenot Partijas programmu novados un pilsētās;
5.7.7. informēt sabiedrību par Partijas mērķiem un aktivitātēm;
5.7.8. ievēlēt nodaļas valdi, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi, tajā skaitā nodaļas vadītājs.

 

5.8. Nodaļas valde organizē nodaļas darbu saskaņā ar nodaļas nolikumu.

 

6. Sadarbība ar biedrību „Tautas kustība No sirds Latvijai”

 

6.1. Biedrības ”Tautas kustība No sirds Latvijai” Koordinācijas padome nodrošina sadarbību starp biedrību un Partiju.

 

6.2. Partijas biedri darbojas biedrības ”Tautas kustība No sirds Latvijai” izveidotajās darba grupās pēc profesionālajām interesēm.

 

7. Deputātu kandidātu izvirzīšana un sarakstu apstiprināšanas kārtība

 

7.1. Deputāta kandidātus Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām iekļaušanai Partijas kandidātu sarakstā var izvirzīt Partijas nodaļa.

 

7.2. Lēmumu par kandidātu sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanām, kā arī attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijā pašvaldību vēlēšanām, pieņem Partijas Valde.

 

7.3. Deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības vēlēšanām Valde apstiprina pēc saskaņošanas ar attiecīgajām Partijas teritoriālajām struktūrvienībām - nodaļām, ja tādas ir izveidotas.

 

7.4. Deputātu kandidātu izvirzīšanas, sarakstu veidošanas un apstiprināšanas kārtību nosaka Deputātu kandidātu sarakstu veidošanas kārtība, ko apstiprina Partijas Valde.

 

8. Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība

 

8.1. Partijai ir juridiskās personas statuss un tai ir savi finanšu līdzekļi un manta, ko veido biedru naudas maksājumi, fizisko personu ziedojumi un cits normatīvajos aktos atļautā kārtībā iegūts īpašums un ienākumi.

 

8.2. Partijas biedrs maksā biedra naudu atbilstoši savām materiālajām iespējām, bet tās apmērs nevar būt mazāks par 5 eiro mēnesī.

 

8.3. Saņemot Partijas biedra rakstisku iesniegumu, Valde katrā individuālā gadījumā var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu.

 

8.4. Partijas biedrs nav tiesīgs saņemt vai veikt jebkādus maksājumus Partijas vārdā, iepriekš to nesaskaņojot ar Valdi.

 

8.5. Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

8.6. Partijas manta un finanšu līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas Statūtiem un normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības nodrošināšanai.

 

8.7. Par partijas mantas un finanšu līdzekļu iegūšanu, izlietošanu, izmantošanu vai atsavināšanu lemj partijas Valde.

 

8.8. Partijas saimniecisko un finansiālo darbību uzrauga un revīziju veic Revīzijas komisija.

 

8.9. Partijas finanšu pārskatu un tā atbilstību normatīvajiem aktiem ne retāk kā vienu reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.

 

 

8.10.Partijas ikdienas darbību nodrošina Partijas birojs, kuru vada Valdes apstiprināts ģenerālsekretārs.

 

9. Nobeiguma noteikumi

 

9.1. Grozījumus Partijas statūtos apstiprina kopsapulce ar klātesošo biedru balsu vairākumu, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.

 

9.2. Grozījumus Partijas programmā apstiprina kopsapulce ar klātesošo biedru balsu vairākumu, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.

 

9.3. Lēmumu par Partijas darbības izbeigšanu vai partijas reorganizāciju pieņem kopsapulce. Lēmumam nepieciešamas vairāk kā divas trešdaļas no klātesošo biedru balsīm.