Balvu novadā

Balvu novadā

Kandidātu saraksts Balvu novada domes vēlēšanās

 

Kopbilde

 

 

 

Saraksta līderis Balvu novadā: Tālis Korlašs

 

 

Tālis Korlašs ir dzimis 1978.gadā.

Zinošs un veiksmīgs uzņēmējs – SIA „Tako SD” valdes priekšsēdētājs.

Ilggadējā pieredze uzņēmējdarbības jomā, profesionālais redzējums un augsta atbildības sajūta ir lietas, kas virzījušas Tāli ikdienas gaitās.

Kā norāda Tālis, novadu sakārtotība un efektīva to pārvaldīšana sekmēs reģionālo attīstību un būs Latvijas Valsts izaugsmes garants. Uzņēmējs ir praktiķis, cilvēks, kurš spēj saskatīt, objektīvi novērtēt un rast vispiemērotākos risinājumus problēmsituācijās. Tālis ir cilvēks, kurš domā stratēģiski un argumentē savu rīcību, strādā neatlaidīgi un dinamiskos apstākļos, izvērtē citu un gūst mācību no savām kļūdām. Tālis kandidē vēlēšanās, jo pārzin vietējo iedzīvotāju problēmas un vēlmes, un redz veidus, kā šīs problēmas risināt. Iegūtās iemaņas un zināšanas būs neatsverams balsts, ja Balvu novada iedzīvotāji būs uzticējuši Tālim pildīt deputāta pienākumus.

Par savu pienākumu uzskata tādu apstākļu radīšanu Balvu novadā, kas labvēlīgi ietekmēs ikviena iedzīvotāja dzīves līmeni. Tālis norāda, ka mums visiem ir jābūt atbildīgiem par sava novada attīstību un par savu bērnu nākotni.

Tālis Korlašs uzsver, ka Balvu novads ir mūsu mājas un par to, kādas tās būs nākotnē – ir jālemj mums visiem kopīgi!

 

 

***

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Balvu novada domes vēlēšanām

 

No sirds Balvu novadam!

 

Novada pārvalde:

 

1. Mēs iestāsimies par progresīvu pašvaldības attīstību. Stiprināsim projektu speciālistu kapacitāti, nodrošinot daudz efektīvāku finanšu piesaisti novada straujākai izaugsmei. Ieviesīsim pašvaldībā arī vietējā mēroga projektu konkursus, lai pašu iedzīvotāju idejas pārvērstu reāli paveiktos darbos.

 

2. Nodrošināsim iedzīvotāju līdzdalību sava novada izaugsmē. Rīkosim sabiedriskās apspriešanas, novada galveno speciālistu regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem (vismaz vienu reizi kvartālā) - viedokļu uzklausīšanai un problēmu izzināšanai.

 

3. Sakārtosim komunālo pakalpojumu sniedzēju darbību.

 

4. Izstrādāsim efektīvu kvalitātes vadības sistēmu, celsim pašvaldības iestāžu darba efektivitāti, panāksim, ka vakantajiem amatiem kandidātus atlasīs konkursa kārtībā.

 

Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe:

 

1. Nodrošināsim pašvaldības transportu bez maksas 2 reizes mēnesī no pagastiem uz novada centru pensionāriem un trūcīgām personām.

 

2. Nodrošināsim iedzīvotāju nokļūšanu uz novada organizētiem svētku pasākumiem un atpakaļ (piemēram, novada svētki, valsts svētki).

 

3. Attīstīsim transporta pakalpojumu Balvu novadā deklarētajām vientuļām personām,  nokļūšanai ārstniecības iestādēs uz izmeklējumiem un ārstu konsultācijām, ārpus novada teritorijas.

 

4. Ziemas periodā organizēsim kvalitatīvu ceļu tīrīšanu pagastu teritorijās un līdz katrai privātmājai.

 

5. Izveidosim sociālo dzīvojamo fondu ģimenēm ar bērniem Balvu pilsētā un pagastos.

 

6. Izveidosim „Dienas aprūpes centru” bērniem un jauniešiem ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem.

 

7. Ieviesīsim jaunu sociālo pakalpojumu – ģimenes asistentu.

 

8. Katram pirmklasniekam, uzsākot skolas gaitas, nodrošināsim materiālo atbalstu 100 EUR apmērā.

 

9. Iestāsimies par paliatīvās nodaļas izveidi.

 

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība:

 

1. Jaundibinātiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, samazināsim nekustamā īpašuma nodokli pirmos 2 darbības gadus.

 

2. Palielināsim finansējumu skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos.

 

Izglītība:

 

1. Nodrošināsim brīvpusdienas visiem Balvu novadā deklarētiem bērniem, kuri apmeklē Balvu novada izglītības iestādes, sākot ar bērnudārzu un beidzot ar vidusskolu.

 

2. Atjaunosim augstākās izglītības un mūžizglītības pieejamību novada teritorijā.

 

Kultūra.

 

1. Iestāsimies par  iedzīvotājiem saprotamu attīstības plāna izveidošanu Balvu muižai.

 

2. Saglabāsim un pilnveidosim Balvu novada vārdu cildinošos festivālus “Ķiršu dārzs”, ”Eimu, eimu” un Kamermūzikas festivālu.


3. Turpināsim novada kultūras iestāžu renovāciju, aktīvi izmantosim dažāda līmeņa kultūras projektu iespējas.

 

Sabiedriskā kārtība:

 

1. Izvērtēsim iespēju uzstādīt luksoforus Brīvības un Bērzpils ielas krustojumā; Partizānu un Brīvības ielas krustojumā. Uzstādīsim papildus apgaismojumu un atstarotājus pie gājēju pārejām, it īpaši vietās, kur ir slikts ielu apgaismojums.

 

2. Uzlabosim sabiedrisko kārtību un drošību, attīstot Pašvaldības policiju, lai efektīvi darbotos visā novada teritorijā.

 

3. Sakārtosim atkritumu apsaimniekošanu, novērsīsim nepamatoti augsto maksa par atkritumu izvešanu. Risināsim jautājumu par plastmasas pudeļu un skārda bundžu pieņemšanu par maksu.

 

4. Nodrošināsim sabiedrisko tualešu pieejamību.

 

Pilsētvides attīstība:

 

1. Ezera krastā izveidosim atpūtas vietu, ar iespēju iesaistīties dažādās ūdens sporta aktivitātēs.

 

2. Attīstīsim bērniem vietas sportiskām aktivitātēm - veidosim veloceliņus, skrituļošanas vietas, Tarzānu trasi utt.

 

3. Renovēsim “Lāču dārzu” – izveidosim tajā tādu atpūtas kompleksu, kur būs patīkami iegriezties ikvienam Balvu novada iedzīvotājam un pilsētas viesim.