Dagdas novadā

Dagdas novadā

Kandidātu saraksts Dagdas novada domes vēlēšanās

 

Saraksta līderis Dagdas novadā: Raimonds Nipers

 

 

 

Raimonds Nipers ir uzņēmējs ar 30 gadu stāžu, Dagdas novada deputāts, sabiedriski aktīvs cilvēks, kurš pārstāv reģionu lielākajās Latvijas uzņēmēju organizācijās - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un Latvijas Tirgotāju asociācijā kā padomes loceklis. Kā norāda Raimods, katra cilvēka novērtējums ir viņa paveiktie darbi, spēja atrast izeju no sarežģītām situācijām, un viņa precīzākais raksturojums būtu atbildība un profesionālisms, ekonomiskās zināšanas un pieredze vadošajā amatā, kas noteikti ir noteicošie faktori, lai vadītu novadu. Novadam ir vajadzīgi spēcīgi un prognozējami līderi. Jāveic kardināla rīcība, lai novadu izrautu no stagnācijas! Raimonds ir tas cilvēks, kurš pārzina  novada problēmas un viņam ir ekonomiski pamatots plāns  ar risinājumu novada attīstībai.

 

***

 

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Dagdas novada domes vēlēšanām

 

 

Mūsu vīzija:

 

Dagdas novads kā sakārtots un attīstīts novads, kurā nodrošināta labvēlīga dzīves vide novada iedzīvotājiem.

 

Dagdai kā Fēniksam laiks atdzimt no pelniem!


Novada pārvalde:

 

 • izstrādāt ilgtermiņa novada ekonomisko attīstības plānu, kas balstīts uz reāliem datiem;
 • pilnveidot novada domes struktūru,  efektīvi izmantojot jau esošos cilvēkresursus un piesaistot jaunus, kompetentus speciālistus;
 • jāpārtrauc finansēt neefektīvos projektus, kuri nenodrošina novada iedzīvotāju intereses vai labklājību;
 • nodrošināt finanšu līdzekļu un citu pašvaldības rīcībā esošo resursu efektīvu izmantošanu;
 • pilnveidot  valsts un pašvaldības vienotā klientu  apkalpošanas centra Dagdā sniegtos pakalpojumus;
 • izskaust  korupciju pašvaldībā un tās iestāžu darbā;
 • veicināt sabiedrības iesaisti svarīgu domes lēmumu pieņemšanas procesā;
 • Andrupenes pagastā atjaunot pagasta pārvaldnieka amatu.


Attīstība, uzņēmējdarbība, nodarbinātība:

 

 • turpināt sadarboties ar uzņēmējiem, investoriem piedāvājot pašvaldības zemi, telpas un infrastruktūru jaunu ražotņu izveidei;
 • samazināt uz noteiktu laiku  nekustamā  īpašuma  nodokli uzņēmumiem, kas izveido jaunas darba vietas novadā;
 • izveidot pašvaldības finanšu grantu programmu jauno uzņēmēju projektu atbalstam;
 • atbalstīt “Zaļos iepirkumus” un stiprināt sadarbību ar vietējiem zemniekiem pārtikas produktu iegādei;
 • dot priekšroku vietējiem uzņēmumiem novada izsludinātajos iepirkumu konkursos,  ievērojot likuma normas,
 • atbalstīt uzņēmējus kafejnīcas izveidei Dagdas pilsētā;
 • atbalstīt vietējo uzņēmēju dalību ražoto produkciju izstādēs;
 • organizēt  regulāras tikšanās starp uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai risinātu uzņēmējiem aktuālus jautājumus;
 • atbalstīt praktisku sadarbību ar NVA par  bezdarbnieku apmācību atbilstoši  novadā esošo uzņēmuma vajadzībām.


Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi, transports:

 

 • pārtraukt pakalpojuma līgumu ar esošo sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, veikt jaunu iepirkumu par atkritumu apsaimniekošanu;
 • izvērtēt  komunālo pakalpojumu infrastruktūru un to cenu politiku visā Dagdas novada teritorijā, par mērķi izvirzot iespēju samazināt apkures, ūdens un kanalizācijas tarifus;
 • nodrošināt pašvaldības finansiālu atbalstu privātpersonām ūdens un kanalizācijas pieslēgšanai;
 • veicināt iesaistīšanos valsts atbalstāmajos ēku siltināšanas projektos;
 • maksimāli efektīvi izmantot valsts, pašvaldības un ES fondu līdzekļus ceļu infrastruktūras uzlabošanai  - ceļu atjaunošanai, apgaismojuma ierīkošanai un uzlabošanai, drošības veicināšanai;
 • izstrādāt noteikumus, kas regulē sabiedrisko kārtību, teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu novadā.


Izglītība, kultūra un sports:

 

 • sakārtot novada izglītības iestāžu darbību un attīstību, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu izglītību;
 • saglabāt sākumskolas pēc iespējas  tuvāk  skolēnu dzīves vietām;
 • būtiski palielināt finansējumu sportam;
 • veicināt pieejamu veselīgu dzīves veidu katram novada iedzīvotājam;
 • izveidot trenažieru zāli Dagdas pilsētā;
 • atbalstīt latviešu un latgaliešu kultūras saglabāšanu un attīstību;
 • atbalstīt un stiprināt pašdarbības kolektīvu darbību.


Sociālie un veselības aprūpes jautājumi:

 

 • nodrošināt katram pensionāram 40 eiro gadā veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • nodrošināt brīvpusdienas visiem novada skolēniem;
 • uzlabot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, saglabājot sociālās palīdzības apjomu vismaz līdzšinējā apmērā;
 • pilnveidot primārās veselības aprūpes pakalpojumus Dagdā un saglabāt feldšeru punktus.