Daugavpils novadā

Daugavpils novadā

“No sirds Latvijai” un Latvijas Reģionu Apvienības kopējs kandidātu saraksts Daugavpils novada domes vēlēšanās

 

 

Saraksta līderis Daugavpils novadā: Ivars Veliks ("No sirds Latvijai")

 

 

Ivara Velika mūžs ir nesaraujami saistīts ar Daugavpils novadu.  Šeit viņš ir dzimis, absolvējis Daugavpils rajona Špoģu vidusskolu Višķu pagastā.  Ivaram ir augstskolas - vēsturnieka, vēstures un sabiedriskās audzināšanas skolotāja izglītība. Viņš arī bija viens no tiem, kas veidoja pirmo zemessardzes bataljonu Latgalē, kas tika atzīts par labāko. Tagad viņš saimnieko savā zemnieku saimniecībā “Bezdelīgas” un sniedz atbalstu bāreņiem. Tāpēc viss, kas saistīts ar Latgali un Daugavpils novadu viņam rūp īpaši:

 

“Man sāp sirds, ka ar katru gadu arvien tukšāka kļūst Latgale, cilvēkiem aizbraucot meklēt labāku dzīvi citviet Latvijā vai ārvalstīs. Tās ir arī pamestas mājas, nekopta zeme. Tāpēc viens no mūsu izvirzītajiem mērķiem, ar kuru ejam uz Daugavpils novada domes vēlēšanām, ir sadarbība ar zemes īpašniekiem, lai sekmētu pilnīgāku zemes izmantošanu uzņēmējdarbībai, kas radīs jaunas darba vietas, kuras mūsu pusē ir tik ļoti nepieciešamas.

 

Taču, manuprāt, pašvaldības darbā būtiskākie ir sociālās jomas jautājumi – ir akūti nepieciešama pašvaldības palīdzība un atbalsts mazturīgajiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm.  Tie ir gan pašvaldības pabalsti, gan konkrēta palīdzība trūcīgajiem, piemēram, palīdzot ar mājas remontu. Pašvaldībai prioritāri risināmi ir veselības aprūpes jautājumi, ņemot vērā to, ka daudzi cilvēki dzīvo tālu no medicīnas iestādēm un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus daudzviet ir gandrīz neiespējami.

Īpaša uzmanība ir jāvelta arī bāreņiem un bērniem, kas palikuši bez vecākiem. Daugavpils novadā ir divi bērnu nami – Naujienā un Kalkūnos, kuros pašlaik dzīvo vairāk nekā 150 bērni vecumā no piedzimšanas līdz 18 gadiem. Uzskatu, ka tas nav pieņemami un pašvaldības svēts pienākums ir gādāt par to, lai bērni dzīvotu ģimenēs.”

 

 

***

 

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” un Latvijas Reģionu Apvienības programma Daugavpils novada domes vēlēšanām

 

 

Nāk lielas un nozīmīgas pārmaiņas visā pasaulē.

 

Tikai mainot politisko sistēmu, var atjaunot cilvēku ticību Latvijas valstij un tās nākotnei. Tas nozīmē, ka būs valsts attīstība, mērķu sasniegšana tautsaimniecībā kā pilsētās, tā laukos.

 

Mūsu veicamie uzdevumi:

 

Veiksim aktīvu sadarbību ar novada iedzīvotājiem, nodrošinot informācijas pieejamību par novadā notiekošajiem procesiem. Iesaistīsim iedzīvotājus jautājumu risināšanā, kas būtiski ietekmēs viņu labklājības līmeni, un novada attīstībā. Veicināsim ES fondu, valsts investīciju un citu finansēšanas avotu piesaisti novada attīstībā.

 

Tautsaimniecība:

 

Sadarbosimies ar zemes īpašniekiem, stimulējot zemes izmantošanu vietējai uzņēmējdarbībai, tā radot jaunas darba vietas un investīcijas lauksaimniecības un citu nozaru uzņēmumiem. Atbalstīsim vietējo un videi draudzīgu produktu ražošanu, daudzveidīgāku tūrisma pakalpojumu piedāvājumu. Veicināsim un atbalstīsim uzņēmēju sadarbību ar citu valstu uzņēmējiem. Mēs par konstruktīvām un abpusēji izdevīgām attiecībām ar kaimiņvalstīm.

 

Sociālā palīdzība, veselības aprūpe:


Latvijā ir jāatjauno bezmaksas veselības aizsardzības pakalpojumi pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātajām ģimenēm un citām sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Īpaši svarīgs tas ir lauku novados, tā kā cilvēki dzīvo atsevišķās saimniecībās un tālu no medicīnas centriem.

Jābūt obligātajai veselības apdrošināšanas sistēmai.

Pašvaldībās jāievieš kontrolētu zāļu izplatīšanas sistēmu ar vajadzīgajām zālēm katrā ambulancē.

Novadu ambulancēs ģimeņu ārstiem jābūt profesionāliem savā darbā, lai varētu ātri sniegt neatliekamo palīdzību vietējiem iedzīvotājiem uz vietas.

 

Pensijas:

 

Mēs par minimālās pensijas noteikšanu iztikas minimuma līmenī.

Mēs pret priekšlaicīgas pensionēšanas atcelšanu.

Jāsakārto indeksācijas pensiju sistēma. Mazās pensijas jāindeksē divas reizes gadā, pārējās vienu reizi gadā.

Sniegsim novada pašvaldībās atbalstu personām ar mazajām pensijām.

 

Izglītība, kultūra un sports:

 

Atbalstīsim konkurētspējīgos novada izglītības iestādēs, sekmējot pedagogu profesionālo izaugsmi un piesaistot skolēnus no citiem novadiem.

Nodrošināsim novada iedzīvotājiem labvēlīgu vidi regulāram visu sezonu sportam un aktīvam dzīves veidam atkarībā no vecuma un to fiziskajām spējām.

Popularizēsim kopīgās ģimeņu sportiskās aktivitātes starp pagastiem un novadiem.

Atbalstīsim kultūras namu, iestāžu celtniecību, kā arī sporta laukumu būvju un esošo objektu labiekārtošanu, visos pagastos bērnu spēļu laukumu izveidošanu.

 

Vides aizsardzību un infrastruktūras attīstība:

 

Veiksim ūdenssaimniecības jautājumu atrisināšanu visos pagastos, īpaši tajos, kur notiek pavasara plūdu process, pieņemot iedzīvotāju priekšlikumus un projektus plūdu pilnīgai likvidēšanai, pieņemot iedzīvotājiem labvēlīgus lēmumus.

Īpašu uzmanību pievērsīsim vides aizsardzībaii, ceļu un ielu sakārtošanai. 

Rūpēsimies par novada dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem, to uzturēšanu kārtībā.

 

Nodarbinātība:

 

Darba samaksai ir jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu iztiku ģimenei, minimālajai darba algai jābūt pēc reālās iztikas minimuma apmēra. 

Reālai tautsaimniecības attīstībai ir nepieciešams darbaspēka pieaugums.

Nodarbinātība būs iespējama tad, kad Latvijas Valstī būs jaunas rūpnīcas, jauni piena kombināti, gaļas pārstrādes cehi, cukura fabrikas kā pilsētā, tā laukos.

 

Valodas politika:

 

Mēs par Latviešu valsts valodu visiem iedzīvotājiem Latvijā, mūsu novads ir par iespējam lietot svešvalodas, ar kurām savstarpēji sarunājamies ar visām tautībām Latvijā jau daudzus gadsimtus. Sakarā ar to mēs par lielākām pamatskolu, vidusskolu un augstskolu tiesībām piedāvāt izglītības programmas dažādās valodās. Tas dos iespēju Latvijas iedzīvotājiem plašākām savstarpējām attiecībām starp visām valstīm pasaulē, kas cels mūsu Latvijas Valsts ekonomiku.

 

Drošība:

 

Sabiedrības drošībai sadarbosimies ar Valsts Policiju, Zemessardzi, Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu, Civīlās Aizsardzības dienestu.