Skrundas novadā

Skrundas novadā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Skrundas novada domes vēlēšanās

 

Kopbilde

 

Saraksta līderis Skrundas novadā: Juris Jaunzems

 

 

Juris Jaunzems: "Esmu dzimis Skrundā, visa bērnība, jaunība,un līdzšinējie dzīves gadi, ir pagājuši Nīkrācē. Esmu savai vietai, zemei, Tēvzemei uzticīgs. Laiku lokos, man ir gājis visādi - esmu gan kritis, gan cēlies, gan uzaudzējis biezu ādu, gan centies saprast un izprast sevi. Esmu mērķtiecīgs, vienmēr cenšos panākt maksimālo rezultātu, izvērtējot visus par un pret. Par galveno savu dzīves uzdevumu un pienākumu uzskatu - palikt savā zemē, rūpēties par līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Jau agrā jaunībā vēlējos būt neatkarīgs un patstāvīgs, pelnot savu pirmo kabatas naudu. Tālākie jaunības gadi mani aizveda uz toreizējo Kazdangas sovhoztehnikumu, kuru tā arī līdz galam nepabeidzu. Vienmēr ir paticis pulcināt ap sevi ļaudis,uzrunāt viņus.
 

Mana vēlēšanās - sakārtot Skrundas novadu, un gadījumā, ja mani ievēlēs - maksimāli censties izdarīt visu, kas iespējams, lai atvieglotu birokrātisko nastu iedzīvotājiem, likvidēt uzpūstās štata vietas, pārskatīt un sakārtot, optimizēt Domes darbu. Līdzšinējā saikne ar uzņēmējiem nav nesusi cerētos augļus, ir jāmaina viss pašā saknē. Vairāk darīt, mazāk runāt - mans moto šim manam startam pašvaldību vēlēšanās. Mums ir visgudrākie bērni, vislepnākās pļavas un vissiltākie ļaudis - tikai mums pašiem ir jānotic sev un savai varēšanai. Kopā."

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Skrundas novada domes vēlēšanām

 

 

Novada pārvalde:

 

 • iesaistot iedzīvotājus, speciālistus, vadoties no reāliem datiem, izstrādāt novada ekonomisko attīstības plānu, lielu uzsvaru liekot uz ekotūrismu un tūrismu kā perspektīvu ieguldījumu nākotnē;
 • neaizrauties ar jaunu speciālistu piesaisti, bet censties efektīvi izmantot jau esošo darbinieku spējas un potenciālu, pārskatīt novada domes struktūras darbu, noslogotību,atdevi;
 • ļoti rūpīgi un skrupulozi izvērtēt jaunus projektus, lai tie nebūtu pretrunā iedzīvotāju interesēm, labklājībai;
 • izskaust korupciju pašvaldībā;
 • atrast iespēju tikties ar iedzīvotājiem vairākas reizes gadā, likt noticēt cilvēkiem, ka viņi  ir vajadzīgi un svarīgi.

 

Attīstība, uzņēmējdarbība, nodarbinātība:

 

 • samazināt uz noteiktu laiku nekustamā īpašuma nodokli uzņēmumiem un uzņēmējiem, kuri ir izveidojuši jaunas darba vietas novadā;
 • uzrunāt uzņēmējus,sadarboties ar viņiem, piedāvājot pašvaldības zemi, telpas un infrastruktūru, jaunu ražotņu un darbavietu izveidei;
 • stiprināt sadarbību ar vietējiem zemniekiem, kuri ražo pārtiku;
 • dot priekšroku vietējiem uzņēmējiem izsludinātajos iepirkumu konkursos (ievērojot likuma normas), bet neaizmirstot  par samērīguma principu;
 • uzrunāt uzņēmējus, censties atbalstīt viņus kafejnīcas izveidei Skrundas novadā;
 • nākotnē domāt, meklēt, rast iespējas muzejistabas izveidei Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos, Raņķos.

 

Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi, transports:

 

 • tuvākā nākotnē rast iespēju atjaunot vai nomainīt Baznīcas kapsētas žogu;
 • apsekot novada kapsētas un censties sakārtot ūdens ņemšanas vietas tajās;
 • rūpīgi izvērtēt komunālo pakalpojumu infrastruktūru, viņu darbības politiku visā novada teritorijā, par galveno mērķi uzskatot iespēju samazināt  tarifus;
 • runāt ar iedzīvotājiem, veicināt viņu iesaistīšanos valsts apmaksātajos ēku siltināšanas projektos;
 • pamatīgi izsvērt un izvētīt SKS administrācijas izdevumus.

 

Izglītība, kultūra, sports:

 

 • iespēju robežās saglabāt sākumskolas;
 • palielināt finansējumu sportam;
 • atbalstīt pašvaldības kolektīvu darbību;
 • piedalīties projektu un finansējuma konkursos, lai rastu iespēju renovēt vajadzīgo Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē;
 • vienlīdz veltīt vienādu uzmanību visām novadā esošajām skolām.

 

Sociālie un veselības aprūpes jautājumi:

 

 • rast iespēju palielināt bērna piedzimšanas pabalstus, apbedīšanas pabalstus;
 • censties nodrošināt brīvpusdienas pēc iespējas vairāk skolēniem;
 • rūpēties par apkārt esošo pagastu feldšerpunktiem, iespēju robežās censties pilnveidot primāros veselības aprūpes pakalpojumus;
 • strādāt pie tā, lai sociālais dienests būtu vietējiem ļaudīm atvērta iestāde, ne tikai vārdos, bet arī darbos; lai iedzīvotāji tiktu uzklausīti bez augstprātības devas;
 • rast iespēju uzlabot sociālo pakalpojumu apjomu, vairāk domājot par veselības pakalpojumu sniegšanu (vecļaudīm dotēšana);
 • izstrādāt un pieņemt noteikumus, kādā veidā sniedzama palīdzība un atbalsts cilvēkiem ar kustību traucējumiem.