Ventspils pilsētā

Ventspils pilsētā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Ventspils pilsētas domes vēlēšanās

 

Saraksta līdere Ventspilī: Jeļena Garbuzova

 

 

Jeļena Garbuzova ir PCC Trade & Services GmbH pārstāvniecības Latvijā direktore, kā arī Ventspils pilsētas domes likumības komisijas locekle, Ventspils pilsētas domes Privatizācijas komisijas, Nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle, Ventspils krievu biedrības locekle, kā arī vairāku asociāciju un biedrību valdes locekle. Papildus studē Ventspils augstskolā Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmu "Uzņēmējdarbības vadība".

 

***

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Ventspils pilsētas domes vēlēšanām

 

 

Ventspils būs tik stipra, cik stipri būs mūsu pilsētnieki.

 

 

Mūsu mērķis ir iesaistīt visus iedzīvotājus, kuri jūt atbildību par savu ģimeni, savu dzīvesvietu un kopumā par savu pilsētu.

 

Mēs esam par - augošu, izglītotu, radošu, aktīvu, veselīgu, ģimenisku, labklājīgu un integrētu sabiedrību.

 

Mūsu galvenie darbības pamatprincipi ir: atbildība, atklātība, likumība, lietderība un sadarbība.

 

Strādājot pašvaldībā un rīkojoties sociāli atbildīgi, mēs īstenosim šādus uzdevumus:

 

ĢIMENE

 

Veicināsim jauno ģimeņu piesaistīšanu dzīvei un darbam mūsu pilsētā.
Organizēsim bērniem skolas brīvlaikos pašvaldības līdzfinansētas dienas nometnes. Iesaistīsim Ventspils skolu skolēnus dažādu projektu ietvaros apkārtnes labiekārtošanas darbos vasarā.

 

Saskaņosim pilsētas autobusu maršrutus ar skolu nodarbību grafikiem.
Palielināsim bērnu pabalstus daudzbērnu ģimenēm.

 

Izsniegsim nekustāmā īpašuma nodokļa apmērā pabalstu daudzbērnu ģimenēm, kuras dzīvo īrētā dzīvoklī vai mājā.

 

SOCIĀLAIS ATBALSTS

 

Atbalstot pilsētā strādājošos invalīdus, piešķirsim pabalstu ienākuma nodokļa apmērā.

 

Nodrošināsim bezmaksas braucienus pilsētas autobusos pensionāriem.

 

Izmantojot ES struktūrfondus, mūžizglītības programmās nodrošināsim pilsētniekiem iespēju apgūt Latvijas vēsturi un kultūras tradīcijas.

 

VESELĪBA

 

Aktivizēsim sociālā dienesta darbu veselības aprūpes kvalitātes uzraudzībā, it īpaši attiecībā uz bērniem un vientuļajiem senioriem.

 

Likvidēsim rindas pie bērnu ārstiem.

 

Strādāsim pie komunikācijas un apkalpošanas kultūras uzlabošanas medicīnas nozares iestādēs un sociālajos dienestos.

 

SPORTS

 

Padarīsim pilsētniekiem pieejamākas sporta nodarbības, plašāk ieviešot ģimenes abonementus.

 

Veicināsim veselīgu dzīvesveidu, daļēji dotējot sporta nodarbības un treniņus.

 

ATTĪSTĪBA

 

Izstrādāsim atbalsta programmu, lai mūsu bērni – jaunie speciālisti atgrieztos un strādātu Ventspilī.

 

Turpināsim tālāk sakārtot pilsētas infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un investoru ienākšanai reģionā.

 

Veiksim pašvaldības policijas restrukturizāciju, efektīvi izmantosim video novērošanas kameru iespējas.

 

Iesaistīsim iedzīvotājus pilsētas sabiedriskās kārtības novērošanā, tā materiāli atbalstot pilsētniekus.

 

IZGLĪTIBA UN KULTŪRA

 

Nodrošināsim iespēju organizēt pilsētas augstskolā dažādu valodu kursus, popularizējot Ventspili kā izglītotu pilsētu.

 

Nodosim atsevišķu ēku nevalstisko sabiedrisko organizāciju vajadzībām.

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 

Veiksim visu nepieciešamo, lai palielinātu sadarbību ar uzņēmējiem, pamatā liekot atklātas partnerības principu.

 

Nodrošināsim caurskatāmību pašvaldības iepirkuma konkursos.

 

Veicināsim mazo uzņēmumu skaita palielināšanu un pastāvīgu attīstību.

 

VIDE

 

Palielināsim pilsētas vides kontrolieru dienestu, izmantojot Brīvostas resursus.

 

Popularizēsim un nodrošināsim vides monitoringa caurskatāmību pilsētā un ostā.

 

Nekavējoties izstrādāsim pilsētas siltuma taupības programmu. Veiksim dzīvojamo māju siltumapgādes, inženierkomunikācijas sistēmas un ārējo sienu tehniskā stāvokļa revīziju.

 

Ventspils pilsētas domes komunālo jautājumu komisijas uzdevums būs analizēt sabiedriskos atzinumus pilsētas māju renovācijas, iekšējo inženierkomunikāciju un iekškvartālu remontu jomā, sagatavot atzinums par sabiedriskajiem tarifiem.

 

Labiekārtosim iekšpagalmus, samazināsim daudzdzīvokļu mājām piekritīgo zemes platību līdz faktiski izmantojamai.

 

Papildināsim pašvaldības saistošos noteikumu, ka īpašumam, kuram pastāvīgi bez atlīdzības jānodrošina blakus pieguļošās pašvaldības teritorijas tīrīšana, tiek noteiktas nekustāma īpašuma nodokļa atlaides.
Pabeigsim izstrādāt un īstenosim pilsētas vēsturisko māju sakārtošanas programmu.

 

Maksimāli slēgsim starppilsētas autobusu maršrutu posmus pa pilsētas vēsturisko centru, tā nodrošinot, lai ar autobusu radīto vibrāciju netiktu sagrautas vēsturiskās ēkas un ceļi.

 

Nodrošināsim pilsētā visos jaunajos mikrorajonos ielu izbūvi, ielu teritoriju nododot bezatlīdzības kārtā pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā.

 

Ieviesīsim izmaiņas pilsētas attīstības plānā – vietas, kur ventspilniekiem pieder dārza mājas un zeme (bijušie dārzkopības kooperatīvi) noteiksim kā dzīvojamo mazstāvu māju rajonus.

 

Nodrošināsim ar centralizēto ūdeni un kanalizāciju pilsētas mikrorajonus Bušnieku ezera ekoloģiskā zonā un mikrorajonus, kuri atrodas upes krastā.

 

Nodrošināsim Bušnieku ezera un upes krastu pastāvīgu tīrīšanu un to labiekārtošanu dzīvojamo māju mikrorajonos.

 

Nodrošināsim mūsu pilsētas privātmāju mikrorajonu - Staldzenes, Pīpiķu, Krievlauku līdzvērtīgu attīstību.